دانلود رایگان


بررسی میزان رضایت معلمان مقطع ابتدایی از روش توصیفی در سال تحصیلی 94-93 - دانلود رایگاندانلود رایگان پروژه تحقیقاتی جهت اخذ درجه كارشناسیرشته علوم تربیتی گرایش پیش دبستانی و دبستان

دانلود رایگان طرح ارزشیابی توصیفی مشهور به ارزشیابی کیفی یا طرح حذف نمره ،تجربه نو آورانه ی برخاسته از عمل در مقطع ابتدایی آموزش و پرورش ایران است. بعد از نقد وبررسی تجربه­ ی پیش آزمایشی و اصلاح واعمال تغییرات لازم، طرح برای اجرای آزمایشی در سال تحصیلی 83-82 آماده شد. در این پژوهش ما قصد داریم تا به بررسی میزان رضایت معلمان مقطع ابتدایی از طرح ارزشیابی توصیفی  در سال تحصیلی 94-93 بپردازیم. روش این پژوهش توصیفی-استنباطی است. جامعه آماری در این پژوهش كلیه معلمان مقطع ابتدایی  می‌باشد. روش نمونه‌گیری در این پژوهش به صورت تصادفی است. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 100 نفر برآورد شده است. پرسشنامه پژوهش حاضر محقق ساخته می ­باشد. پرسشنامه حاضر، با توجه به مطالعه ادبیات پژوهش و مصاحبه با استاد راهنما و چندین معلم با تجربه در سطح شهرستان ، در 9 بعد پوشه کار، واقعه نگاری، چک لیست، آزمون های مداد کاغذی، تکلیف های درسی، گزارش پیشرفت تحصیلی، بازخورد، خودسنجی و همسال سنجی طراحی گردید. نظر معلمین در مورد هر بعد در قالب یک سوال مطرح شد. پاسخ هر سوال در قالب طیف لیکرت از طیف کاملا موافقم تا کاملا مخالفم طراحی شد. ضریب آلفای بدست آمده در این مطالعه برای متغیر طرح ارزشیابی توصیفی (نمره کل) 837/0 بوده است. پس از آزمون فرضیه­ها نیز مشخص شد که طرح ارزشیابی توصیفی بر میزان رضایت معلمان مقطع ابتدایی شهرستان  تاثیر معناداری دارد. هم­چنین پوشه کار، واقعه نگاری، چک لیست، آزمون­های مداد کاغذی، گزارش پیشرفت تحصیلی، بازخورد و همسال­سنجی در طرح ارزشیابی توصیفی بر میزان رضایت معلمان مقطع ابتدایی شهرستان  تاثیر معناداری دارد.
فهرست مطالب
فصل اول: كلیات پژوهش.... 1
1-1- مقدمه. 2
1-2- بیان مسئله. 3
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش.... 3
1-4- اهداف پژوهش.... 5
1-4-1- هدف اصلی.. 5
1-4-2- اهداف فرعی.. 5
1-5- فرضیه های پژوهش.... 6
1-5-1- فرضیه اصلی.. 6
1-5-2- فرضیه های فرعی.. 6
1-6- سوالات پژوهش.... 7
1-6-1- سوال اصلی.. 7
1-6-2- سوالات فرعی.. 7
1-7- قلمرو پژوهش.... 8
1-7-1- قلمرو زمانی.. 8
1-7-2- قلمرو مكانی.. 8
1-7-3- قلمرو موضوعی.. 8
1-8- تعریف واژگان کلیدی.. 8
1-8-1- تعاریف نظری.. 8
1-8-2- تعاریف عملیاتی.. 8
فصل دوم: ادبیات پژوهش.... 10
2-1- مقدمه. 11
2-2- ارزشیابی توصیفی.. 11
2-2-1- تعریف طرح.. 12
2-2-2- اهداف طرح.. 12
2-2-3- محاسن ارزشیابی توصیفی.. 13
2-2-4- ضرورت اجرای طرح.. 13
2-2-5- ارزشیابی سنّتی و خلاقیت... 14
2-2-6- نقش ارزشیابی سنّتی در ارزیابی از حیطه های مختلف شخصیت... 14
2-3- کاربردارزشیابی توصیفی.. 14
2-4- تأثیرارزشیابی توصیفی در بروز و رشد خلاقیت دانش آموزان. 15
2-5- ابزارهای ارزشیابی توصیفی.. 17
2-6- مختصات طرح ارزشیابی توصیفی.. 19
2-6-1- تغییر تأکید از ارزشیابی پایانی به ارزشیابی تکوینی.. 20
2-6-2- تغییر مقیاس فاصله‌ای (20 – 0) به مقیاس ترتیبی.. 21
2-6-3- تنوع‌بخشی به ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات... 22
2-6-4- تغییر در ساختار کارنامه. 22
2-6-5- تغییر در مرجع تصمیم‌گیرنده درباره ارتقاء دانش‌آموزان. 22
2-7- نتایج ارزشیابی از نحوه اجرای سه ساله طرح آزمایشی ارزشیابی توصیفی.. 26
2-8- روشهای نوین ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ارزشیابی توصیفی؛ الگویی جدید. 27
2-9- مهمترین ویژگی های الگوی ارزشیابی توصیفی.. 28
2-10- چگونگی اجرای ارزشیابی توصیفی.. 29
2-11- ابزارهای ارزشیابی توصیفی.. 29
2-11-1- پوشه کار. 29
2-11-1-1- چرا باید از پوشه استفاده کرد؟. 30
2-11-1-2- سازماندهی پوشه کار. 31
2-11-1-3- طرز جمع آوری مواد. 31
2-11-1-4- معیار برای ارزشیابی پوشه ای.. 32
2-11-1-5- معیارهایی برای ارزشیابی پوشه ای.. 33
2-11-2- ثبت مشاهدات (واقعه نگاری)35
2-11-2-1- اجزاء برگ ثبت مشاهدات... 36
2-11-2-2- چند نکته مهم برای استفاده از ابزار ثبت مشاهده. 36
2-11-3- چک لیست(سیاهه رفتار)36
2-11-3-1- چند نکته مهم برای استفاده از چک لیست... 37
2-11-4- آزمون عملکردی.. 37
2-11-4-1- انواع آزمون عملکردی.. 37
2-11-4-2- آزمون عملکرد کتبی.. 38
2-11-4-3- آزمون عملکرد با نمونه کار. 38
2-11-4-4- آزمون عملکرد در موقعیت شبیه سازی شده. 38
2-11-4-5- محاسن آزمون. 38
2-11-4-6- تکلیف عملی.. 38
2-11-4-7- برگه ارزشیابی.. 38
2-11-4-8- سیستم ارزش گذاری.. 38
2-11-5- آزمون مداد کاغذی.. 39
2-11-6- تکالیف درسی.. 40
2-11-6-1- تکالیف تمرینی.. 40
2-11-6-2- تکالیف آماده سازی.. 40
2-11-6-3- تکالیف بسطی وامتدادی.. 41
2-11-6-4- تکالیف خلاقیتی.. 41
2-12- بررسی نظریات مختلف در مورد ارزشیابی توصیفی.. 41
2-13- پیشینه پژوهش.... 54
فصل سوم:روش پژوهش.... 59
3-1- مقدمه. 60
3-2-روش پژوهش.... 60
3-3- جامعه آماری.. 60
3-4-حجم نمونه و نمونه گیری.. 60
3-5- ابزار گردآوری اطلاعات... 61
3-5-1- اعتبار و روایی.. 62
3-6- روش جمع آوری اطلاعات... 63
3-7- تجزیه وتحلیل اطلاعات... 63
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها64
4-1- مقدمه. 65
4-2- تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان. 65
4-3- تحلیل توصیفی مقدماتی.. 69
4-4- آزمون نرمال بودن متغیرها69
4-5- بررسی فرضیه های تحقیق.. 72
4-5-1- فرضیه اصلی پژوهش.... 72
4-5-2- فرضیات فرعی پژوهش.... 72
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات... 78
5-1- مقدمه. 79
5-2- خلاصه پژوهش.... 79
5-3- یافته های پژوهش.... 79
5-4- پیشنهادات... 82
5-4-1- پیشنهادات كاربردی.. 82
5-4-2- پیشنهادهای پژوهشی.. 83
5-5- محدودیت های پژوهش.... 83
منابع.. 84
پیوست ها86
7-1- پرسشنامه پژوهش.... 87
7-2- خروجی های نرم افزار SPSS. 88
فهرست جداول
جدول 4-1: توزیع افراد بر حسب جنس.... 65
جدول 4-2: توزیع افراد بر حسب گروه های سنی.. 66
جدول 4-3: توزیع افراد بر مبنای سطح تحصیلات... 67
جدول 4-4: توزیع افراد بر حسب سوابق کاری.. 68
جدول 4-5: میانگین و انحراف معیار نمرات متغیرهای مورد مطالعه. 69
جدول 4-6: آزمون تعیین نرمال بودن متغیرهای اصلی تحقیق.. 71
جدول 4-7: نتایج آزمون t تک نمونهای برای طرح ارزشیابی توصیفی.. 72
جدول 4-8: نتایج آزمون t تک نمونهای برای پوشه کار در طرح ارزشیابی توصیفی.. 73
جدول 4-9: نتایج آزمون t تک نمونهای برای واقعه نگاری در طرح ارزشیابی توصیفی.. 73
جدول 4-10: نتایج آزمون t تک نمونهای برای چک لیست در طرح ارزشیابی توصیفی.. 74
جدول 4-11: نتایج آزمون t تک نمونهای برای آزمونهای مداد کاغذی در طرح ارزشیابی توصیفی.. 74
جدول 4-12: نتایج آزمون t تک نمونهای برای تکلیفهای درسی در طرح ارزشیابی توصیفی.. 75
جدول 4-13: نتایج آزمون t تک نمونهای برای گزارش پیشرفت تحصیلی در طرح ارزشیابی توصیفی 75
جدول 4-14: نتایج آزمون t تک نمونهای برای بازخورد در طرح ارزشیابی توصیفی.. 76
جدول 4-15: نتایج آزمون t تک نمونهای برای خودسنجی در طرح ارزشیابی توصیفی.. 77
جدول 4-16: نتایج آزمون t تک نمونهای برای همسالسنجی در طرح ارزشیابی توصیفی.. 77
فهرست نمودارها
نمودار 4-1: چگونگی توزیع افراد بر حسب جنس.... 65
نمودار 4-2: چگونگی توزیع افراد بر حسب گروه های سنی.. 66
نمودار 4-4: چگونگی توزیع افراد بر حسب سابقه کاری.. 68


بررسی میزان رضایت معلمان مقطع ابتدایی از روش توصیفی در سال تحصیلی 94-93


رضایت معلمان


ارزیابی دانش آموزان


روش توصیفی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی میزان رضایت معلمان مقطع ابتدایی از روش توصیفی در سال ...

... مقطع ابتدایی از روش توصیفی در سال تحصیلی 94-93 ... تا به بررسی میزان رضایت معلمان ...

بررسی میزان رضایت معلمان مقطع ابتدایی از روش توصیفی در سال ...

بررسی میزان رضایت معلمان مقطع ابتدایی از روش توصیفی در سال تحصیلی 94-93 ... مقطع ابتدایی از روش ...

بررسی میزان رضایت معلمان مقطع ابتدایی از روش توصیفی در سال ...

بررسی میزان رضایت معلمان مقطع ... معلمان مقطع ابتدایی از روش توصیفی در سال تحصیلی 94-93 ...

پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی و عزت نفس با …

گائودی در سال ۱۸۵۲ میلادی در ... بررسی میزان رضایت معلمان مقطع ابتدایی از روش توصیفی در سال ...

دانشکده روانشناسی

... معلمان زن مقطع ابتدایی ... ملارد در سال تحصیلی 94-93 ... بررسی میزان رضایت مندی ...

پاورپوینت روانشناسی محیط در معماری :: مرجع مقالات …

گائودی در سال ۱۸۵۲ میلادی در ... بررسی میزان رضایت معلمان مقطع ابتدایی از روش توصیفی در سال ...

مطالعات معماری - پاورپوینت بررسی پارک ستاره …

پارک جاناتار منتار در سال 1724 به ... میزان رضایت معلمان مقطع ابتدایی از روش توصیفی در ...

ارزشیابی توصیفی - سنجش وارزشیابی تحصیلی

* ارزشیابی از عملکرد فرزند در منزل با روش های توصیفی ... از بررسی و ... سال تحصیلی در ...

بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مایرز بریگز و رضایت

بررسی میزان رضایت معلمان مقطع ابتدایی از روش توصیفی در ... از روش توصیفی در سال تحصیلی ...

بررسی میزان تاثیر روش های صحیح مطالعه دروس،بر …

بررسی میزان تاثیر روش های صحیح مطالعه دروس،بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی ...

مطالعات معماری - پاورپوینت بررسی پارک ستاره …

پارک جاناتار منتار در سال 1724 به ... میزان رضایت معلمان مقطع ابتدایی از روش توصیفی در ...

ارزشیابی توصیفی - سنجش وارزشیابی تحصیلی

* ارزشیابی از عملکرد فرزند در منزل با روش های توصیفی ... از بررسی و ... سال تحصیلی در ...

بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مایرز بریگز و رضایت

بررسی میزان رضایت معلمان مقطع ابتدایی از روش توصیفی در ... از روش توصیفی در سال تحصیلی ...

بررسی میزان تاثیر روش های صحیح مطالعه دروس،بر …

بررسی میزان تاثیر روش های صحیح مطالعه دروس،بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی ...

پایان نامه رضایت شغلی معلمان

۶- مشارکت در کارهای گروهی داخل و خارج از ... ۸-میزان آزادی افراد در انجام ... نمونه و روش ...

بررسی رضایت، انتظارات و چالش‌های معلمان در

جامعه ی مورد مطالعه معلمان مقطع ابتدایی شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی 94-93 ... از روش توصیفی ...

بررسی مقایسه ای استرس شغلی در بین مدیران و دبیران مقطع

بررسی مقایسه ای استرس شغلی در ... بررسی مقایسه ای استرس شغلی در بین مدیران و دبیران مقطع ...

بررسی میزان آشنایی معلمان علوم تجربی سال چهارم ابتدایی

... اثر تعدد نقش و احساس رضایت از آن بر میزان ... روش ... بررسی میزان ... مقطع ابتدایی در سال ...

بررسی موانع اقدام پژوهی از دیدگاه معلمان مرد و زن مقطع ابتدایی

بررسی موانع اقدام پژوهی از دیدگاه معلمان مرد و زن مقطع ابتدایی دسته: ... بررسی موانع اقدام ...

دانلود پایان نامه بررسی موانع رشد تفکر انتقادی از

هدف اصلی این پژوهش بررسی موانع رشد تفکر انتقادی از دیدگاه معلمان مقطع متوسطه شهرستان ...

گروه پژوهش و تحقيق اداره كل آموزش و پرورش خراسان …

... خراسان در رشته های ابتدایی از ... بررسی میزان رضایت مندی ... معلمان در سال های ...

تحصیلات - rtis2.ut.ac.ir

... تهران در سال تحصیلی 94-1393 ... در سال تحصیلی 94-93، حسین ... محور در مقطع متوسطه ...

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه …

برای دست‌یابی به این هدف از روش پژوهش توصیفی ... میزان رضایت شغلی در ... در سال تحصیلی ...

دانلود طرح توجیهی ، فنی ، اقتصادی ، مالی شرکت …

... 6150 تن درجه کیفی و رضایت از ... در میزان ... بررسی تاریخ مطبوعات در اراك از ...

پروفسور میرمحمد سید عباس زاده | رزومه اعضای هیات …

از سال 1360 در ... 46- شیوه های مقابله با استرس ناشی از اهمال کاری تحصیلی ... سال دهم.ص 71-94. 93 ...

محصولات فروشگاه فایل ناب

... دیگر تحصیلی می باشد و در مقطع ... بررسی میزان رضایت معلمان مقطع ابتدایی از روش توصیفی در ...

دانشگاه شهید چمران اهواز - rms.scu.ac.ir

... بین دو گروه در سال تحصیلی 94-93 ... از دیدگاه معلمان مقطع ابتدایی ... بررسی میزان آمادگی ...

تاثیر ارزشيابي توصيفي در كاهش اضطراب و …

... با عنوان " بررسی میزان اثر ... از روش های آمار توصیفی ... تهران در سال تحصیلی 85 ...

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه …

میزان رضایت شغلی در بین ... تربت جام در سال تحصیلی 1389 ... از روشهای آمار توصیفی در ...

علوم تربیتی - پایان نامه دات کام | Payaname.com

... نفر از معلمان مقطع ابتدایی ... پنجم ابتدایی در سال تحصیلی ... روش پژوهش، توصیفی و از ...

پاورپوینت تاسیسات لوله کشی ساختمان

پاورپوینت روانشناسی محیط در معماری

بررسی تاثیر تكنولوژی های مجازی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان

پاورپوینت کاشی کاری

پاورپوینت هنر و معماری دوره صفویه

بررسی رابطه هوش هیجانی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

تحلیل و بررسی کتاب اجتماعی سوم ابتدایی بر طبق روش ویلیام رومی

تست خرید

جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و روانشناسی

پاورپوینت سازه های چوبی

دانلود پاورپوینت آسفالت

پاورپوینت معماری پرش کیهانی

بررسی تاثیر شبكه های اجتماعی و دنیای مجازی بر میزان طلاق و رضایت زناشویی زوجین 25 تا 40 سال

خلاصه ی کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی ذه

بررسی میزان تاثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان بجنورد

پاورپوینت کاشی و کاشی کاری در معماری

بررسی آموزش جرات ورزی بر پرخاشگری دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی

پاورپوینت اتصالات در سازه فولادی

پاورپوینت روشهای ارزشیابی آموزشی

طراحی و محاسبات سیستم های تاسیساتی سرمایش و گرمایش ساختمان