دانلود رایگان


پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر پایه ی سلامت عمومی و ویژگی های شخصیتی دانشجویان - دانلود رایگاندانلود رایگان اعتیاد به اینترنت با عباراتی نظیر اختلال ناشی از استفاده بیش از حد از اینترنت یا استفاده نامعقول و بیمارگونه از اینترنت تعریف می شود گاهی از این بیماری با عنوان اختلال اعتیاد به اینترنت یا اعتیاد مجازی نیز نام برده می شود اعتیادبه اینترنت شامل اعتیاد به اتاق های گپ، هرزهنگاری و قمار درون خطی است که میتواند زمینه تخریب سلامت روابط احساسات و در نهای

دانلود رایگان مقدمه:اعتیاد به اینترنت با عباراتی نظیر اختلال ناشی از استفاده بیش از حد از اینترنت یا استفاده نامعقول و بیمارگونه از اینترنت تعریف می شود. گاهی از این بیماری با عنوان اختلال اعتیاد به اینترنت یا اعتیاد مجازی نیز نام برده می شود. اعتیادبه اینترنت شامل اعتیاد به اتاق های گپ، هرزهنگاری و قمار درون خطی است که میتواند زمینه تخریب سلامت روابط احساسات و در نهایت روح و روان افراد را فراهم نماید.
روش تحقیق:نمونه تحقیق شامل 147 دانشجوی (63 دختر و 84 پسر) دانشگاه آزاد اسلامی و دولتی است كه در سال تحصیلی 93-92 مشغول به تحصیل در این دانشگاهها بودند و به روش نمونه گیری تصادفی از كل دانشگاه انتخاب شدند.طرح تحقیق حاضر از نوع رابطه ای و همبستگی بود.
یافته ها: نتایج نشان داد ارتباط معناداری بین اعتیاد به اینترنت با سلامت روان وجود دارد. همچنین، اعتیاد به اینترنت با ویژگی های شخصیتی رابطه داشت. به این معنی که با ویژگی بی ثباتی هیجانی رابطه معنا دار بوده ولی با ویژگی برون گرایی رابطه معنادار نبود. همچنین، فرضیه ی میزان اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دختر و پسر و رشته های تحصیلی مختلف تفاوت دارد، نیز رد شد.
نتیجه گیری: بنظر می رسد افرادی كه نمرات بالاتری در روان رنجوری دارند معمولاً احساس تنهایی می كنند و عزت نفس پایینتری دارند و تحقیقات هم نشان داده است افراد با احساس تنهایی و عزت نفس پایین بیشتر جذب اینترنت می شوند. در نتیجه، بنظر می رسد استفاده از اینترنت به عنوان ابزاری برای گریز از مشکلات و با هدف یافتن دوستان مجازی به منظور رسیدن به امور خیالی که در دنیای واقعی ممکن نیست صورت می گیرد. این گریختن، باعث کناره گیری بیشتر دانشجو از اجتماع شده و پیامدهای منفی حاصل از آن یعنی افسردگی، اضطراب و نارسایی در عملکرد اجتماعی را تجربه می کند. 
فهرست مطالب
«فصل اول» کلیات
1ـ کلیات... 2
1ـ1ـ مقدمه :2
1ـ2ـ بیان مساله:3
1ـ3ـ ضرورت تحقیق:5
1ـ4ـ اهداف:6
الف) هدف كلی:6
ب) اهداف جزئی:6
1ـ5ـ فرضیات:6
1ـ6ـ تعاریف عملیاتی و نظری:7
1ـ6ـ1ـ تعاریف نظری.. 7
1ـ6ـ2ـ تعاریف عملیاتی.. 8
«فصل دوم» نظریات و پیشینه تحقیقاتی
2ـ نظریات و پیشینه تحقیقاتی.. 10
2ـ1ـ مقدمه:10
2ـ2ـ اعتیاد به اینترنت:10
2ـ2ـ1ـ تعریف اعتیاد :10
2ـ2ـ2ـ تعریف اعتیاد به اینترنت:11
2ـ2ـ3ـ شاخص های اعتیاد به اینترنت عبارتند از:12
2ـ2ـ4ـ علایم اعتیاد به اینترنت:13
2ـ2ـ5ـ ویژگی های معتادان به اینترنت به این شرح است:15
2ـ2ـ6ـ شیوع:16
2ـ2ـ7ـ تفاوت های جنسیتی در اعتیاد به اینترنت:18
2ـ2ـ8ـ طبقه بندی كاربران اینترنت:19
2ـ2ـ9ـ انواع اعتیادهای اینترنتی.. 20
2ـ2ـ10ـ علل احتمالی:23
2ـ2ـ11ـ عوارض اعتیاد به اینترنت:24
2ـ2ـ12ـ کارکردهای مثبت اینترنت:28
2ـ3ـ نظریات:29
2ـ3ـ1ـ نظریات روان تحلیلی:29
2ـ3ـ2ـ نظریات رفتار گرایی:29
2ـ3ـ3ـ نظریات اجتماعی:30
2ـ3ـ4ـ نظریات آمادگی استرس:31
2ـ3ـ5ـ نظریات شناختی ـ رفتاری:31
2ـ4ـ پیشینه تحقیقاتی.. 33
2ـ4ـ1ـ تحقیقات خارجی:33
2ـ4ـ2ـ تحقیقات داخلی:35
«فصل سوم» روش تحقیق
3ـ روش تحقیق.. 38
3ـ1ـ مقدمه:38
3ـ2ـ جامعه تحقیق:38
3ـ3ـ نمونه و روش نمونه گیری:38
3ـ4ـ طرح تحقیق:38
3ـ5ـ ابزارهای مورد استفاده:38
3ـ5ـ1ـ آزمون اعتیاد به اینترنت :(IAT)38
3ـ5ـ2ـ پرسش نامه شخصیتی آیزنک:39
3ـ5ـ3ـ پرسش نامه سلامت عمومی(GHQ-28):39
3ـ6ـ ویژگی های روان سنجی پرسش نامه ها:40
3ـ6ـ1ـ پرسش نامه اعتیاد به اینترنت:40
3ـ6ـ2ـ پرسشنامه شخصیت آیزنك:41
3ـ6ـ3ـ پرسشنامه سلامت عمومی:41
3ـ7ـ روش های آماری:42
«فصل چهارم» نتایج و یافته ها
4- نتایج و یافته ها44
4-1- مقدمه. 44
4-2- آمار توصیفی.. 44
4-2-1- سن شرکت کننده ها44
4-2-2- بررسی توزیع نمونه به تفکیک جنسیت... 45
4-2-3- بررسی توزیع نمونه به تفکیک وضعیت تاهل.. 45
4-2-4- بررسی توزیع نمونه به تفکیک رشته تحصیلی.. 46
4-2-5- بررسی توزیع نمونه به تفکیک میزان سال تحصیلی پاسخگویان.. 47
4-2-6- اطلاعات توصیفی پاسخگویان در پرسشنامه سلامت عمومی ( GHQ-28)48
4-2-7- اطلاعات توصیفی پاسخگویان در پرسشنامه اعتیاد به اینترنت... 49
4-2-8- اطلاعات توصیفی پاسخگویان در پرسشنامه شخصیت آیزنگ.... 50
4-3- آمار استنباطی.. 51
4-3-1- فرضیه اول: بین اعتیاد به اینترنت و سلامت روان رابطه وجود دارد.51
4-3-2- فرضیه دوم: بین اعتیاد به اینترنت با ویژگی های شخصیتی رابطه وجود دارد.53
4-3-3- فرضیه سوم: میزان اعتیاد به اینترنت بین دختر و پسر تفاوت دارد.54
4-3-4-فرضیه چهارم: میزان اعتیاد به اینترنت در رشته های مختلف تحصیلی تفاوت... 55
«فصل پنجم» بحث و نتیجه گیری
5ـ بحث و نتیجه گیری.. 57
5ـ1ـ مقدمه:57
5ـ2ـ بحث و نتیجه گیری فرضیات... 57
5-2-1- فرضیه اول: بین سلامت روان با اعتیاد به اینترنت رابطه وجود دارد.57
5ـ2-2- فرضیه دوم: بین ویژگی های شخصیتی با اعتیاد به اینترنت رابطه وجود دارد.58
5ـ2-3- فرضیه سوم: میزان اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دختر و پسر تفاوت دارد.59
5ـ2-4- فرضیه چهارم: میزان اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان رشته های تحصیلی مختلف تفاوت دارد.60
5-3- محدودیت ها60
5-4- پیشنهادات... 60
منابع:61
منابع فارسی.. 61
منابع لاتین:65
«ضمائم». 66
پرسشنامه سلامت عمومی GHQ
پرسشنامه اعتیاد به اینترنت
پرسشنامه شخصیت آیزنگ


پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر پایه ی سلامت عمومی و ویژگی های شخصیتی دانشجویان


اعتیاد به اینترنت


سلامت روان


شخصیت


دانشجو


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر پایه ی سلامت عمومی و ویژگی ...

پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر پایه ی سلامت عمومی و ویژگی های شخصیتی ... بر پایه ی سلامت عمومی ...

پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر پایه ی سلامت عمومی و ویژگی ...

اعتیاد به اینترنت سلامت ... اینترنت بر پایه ی سلامت عمومی و ویژگی های شخصیتی دانشجویان

پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر پایه ی سلامت عمومی و ویژگی ...

پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر پایه ی سلامت عمومی و ویژگی های ... به اینترنت بر پایه ی ...

پروژه - روانشناسي و علوم تربيتي - پیش بینی اعتیاد به ...

... پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر پایه ی سلامت عمومی و ویژگی های شخصیتی ... بر پایه ی , سلامت ...

پایان نامه کارشناسی پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر پایه ی ...

... پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر پایه ی سلامت عمومی و ویژگی های ... به اینترنت بر پایه ی ...

پروژه - روانشناسي و علوم تربيتي - پیش بینی اعتیاد به ...

... به هر بخش روی نام آن کلیک کنید جزوات معماری پاورپوینت های معماری ... و توپوگرافی ...

رابطه ویژگی های شخصیتی با اعتیاد به اینترنت!

... ویژگی های شخصیتی ... (a و b) با اعتیاد به اینترنت ... پیش بینی افکار خودکشی بر اساس ...

مطالعه میزان استفاده از اینترنت و وابستگی به آن …

... پیش بینی ... به اینترنت و ویژگی های رفتاری، شخصیتی و جمعیتی کاربران بر حسب درجه اعتیاد ...

دانلود مقاله رابطه سلامت معنوی و امید به زندگی با …

پیش بینی اعتیاد به ... بر-پایه-ی-سلامت-عمومی-و-ویژگی-های-شخصیتی-دانشجویان-.html ...

بررسی تأثیر رسانه بر سلامت اجتماعی

پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر پایه ی سلامت عمومی و ویژگی های ... بر سلامت روانی دانشجویان ...

پروژه - روانشناسي و علوم تربيتي - پیش بینی اعتیاد به ...

... به هر بخش روی نام آن کلیک کنید جزوات معماری پاورپوینت های معماری ... و توپوگرافی ...

رابطه ویژگی های شخصیتی با اعتیاد به اینترنت!

... ویژگی های شخصیتی ... (a و b) با اعتیاد به اینترنت ... پیش بینی افکار خودکشی بر اساس ...

مطالعه میزان استفاده از اینترنت و وابستگی به آن …

... پیش بینی ... به اینترنت و ویژگی های رفتاری، شخصیتی و جمعیتی کاربران بر حسب درجه اعتیاد ...

دانلود مقاله رابطه سلامت معنوی و امید به زندگی با …

پیش بینی اعتیاد به ... بر-پایه-ی-سلامت-عمومی-و-ویژگی-های-شخصیتی-دانشجویان-.html ...

بررسی تأثیر رسانه بر سلامت اجتماعی

پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر پایه ی سلامت عمومی و ویژگی های ... بر سلامت روانی دانشجویان ...

روان شناسی - profdoc.um.ac.ir

... رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی و سطح ... در پیش بینی سلامت ... اعتیاد به اینترنت با ...

روانشناسی , علوم تربیتی و اجتماعی

... دانشجویان و سلامت عمومی ... ی ویژگیهای شخصیتی و ... پیش بینی سرسختی روانی بر ...

پورتال جامع کنگره ها - سمینارها و همایشهای دانشگاه …

بررسی و مقایسه ویژگی های شخصیتی و ... پیش بینی عزت نفس و سلامت ... به اینترنت بر پایه ی ...

بررسی رابطه بین هوش معنوی و اعتیاد به اینترنت

پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر پایه ی سلامت عمومی و ویژگی های ... به اینترنت بر پایه ی هوش ...

دانلود پایان نامه های استاندارد مدیریت، روانشناسی، …

... پیش بینی سلامت روان بر ... مقایسه ویژگیهای شخصیتی و ... بین اعتیاد به اینترنت و ...

The First International Congress on Psychology, Religion ...

اعتیاد به اینترنت و جهت ... مقايسه و پیش­بینی سلامت عمومی ... روانی و ویژگی های شخصیتی ...

رابطه ویژگی های شخصیتی با اعتیاد به اینترنت!

... ویژگی های شخصیتی ... و سلامت هیجانی را پایه ... اعتیاد به اینترنت بر روی ...

پایان نامه - آموزش و درمان

نقش عامل های شخصیتی در پیش بینی ... با اعتیاد به اینترنت ... ویژگی های شخصیتی و سلامت ...

پرسشنامه رایگان

پرسشنامه رایگان ویژگی های شخصیتی ... های پیش بینی ... رایانه‌ای بر سلامت روانی و ...

روان شناسی و مشاوره و مقالات روان شناسیُ اختلالات رفتاری و ...

... کلامی بر سلامت عمومی و ... اعتیاد به اینترنت gpius ... بر اساس ویژگی های شخصیتی ...

تهیه پروپوزال- مقاله- پایان نامه ارشد دکتری …

... به نفع خود، در پیش بینی موفقیت ازدواج با توجه به ویژگی های جور/ ناجور و ... بر سلامت عمومی ...

رزومه - مسعود غلامعلی لواسانی

... و ویژگی های شخصیتی در پیش بینی ... پیش بینی تعلل ورزی بر اساس ... سلامت عمومی و روانی ...

دانشکده روانشناسی

... اعتیاد به اینترنت و ... سلامت عمومی و مهارت های ... ویژگی های شخصیتی و ...

برترین فایل ها - bartarin.filenab.com

عمومی و آزاد. موسیقی ... پوشش پلاستیكی لاشه های گوشت منجمد گاو بر بار ... این فروشگاه متعلق به ...

دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های ...

پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر اساس ویژگی های شخصیتی دانشجویان ... بر پایه ویژگی های شخصیت و ...

پاورپوینت تاسیسات لوله کشی ساختمان

پاورپوینت روانشناسی محیط در معماری

بررسی تاثیر تكنولوژی های مجازی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان

پاورپوینت کاشی کاری

پاورپوینت هنر و معماری دوره صفویه

بررسی رابطه هوش هیجانی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

تحلیل و بررسی کتاب اجتماعی سوم ابتدایی بر طبق روش ویلیام رومی

تست خرید

جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و روانشناسی

پاورپوینت سازه های چوبی

دانلود پاورپوینت آسفالت

پاورپوینت معماری پرش کیهانی

بررسی تاثیر شبكه های اجتماعی و دنیای مجازی بر میزان طلاق و رضایت زناشویی زوجین 25 تا 40 سال

خلاصه ی کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی ذه

بررسی میزان تاثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان بجنورد

پاورپوینت کاشی و کاشی کاری در معماری

بررسی آموزش جرات ورزی بر پرخاشگری دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی

پاورپوینت اتصالات در سازه فولادی

پاورپوینت روشهای ارزشیابی آموزشی

طراحی و محاسبات سیستم های تاسیساتی سرمایش و گرمایش ساختمان