دانلود رایگان


بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، هوش اخلاقی و شادکامی در دانشجویان دختر و پسر - دانلود رایگاندانلود رایگان احساس سعادت ورضایت از زندگی اگرچه تا حدزیادی به شرایط فردی بستگی دارد، اماتاثیرعوامل اجتماعی در بروز یا افول ان بسیار پررنگتر است

دانلود رایگان احساس سعادت ورضایت از زندگی اگرچه تا حدزیادی به شرایط فردی بستگی دارد، اماتاثیرعوامل اجتماعی در بروز یا افول ان بسیار پررنگتر است. هوش اخلاقی می­تواند گستره و ژرفای توانمندی­های فکری و عاطفی را درهمه مراحل وابعاد زندگی نمایان کند و نیکی و نیک خویی را پدید آورد. طبق بسیاری از تئوریهای هیجان شادکامی یکی از شش هیجان بزرگ یعنی، تعجب، ترس، خشم، شادکامی، تنفرونگرانی است شادکامی راوابسته به فراوانی و درجه ی عواطف مثبت بالذت، سطوح بالای رضایت از زندگی ونبود احساسات منفی نظیر افسردگی و اضطراب دانسته­اند مسئله پژوهش حاضر این می باشد که آیا رضایت از زندگی، هوش اخلاقی وشادکامی بر افراد تاثیر گذار هست یا خیر؟روش این پژوهش توصیفی-استنباطی است. جامعه آماری در این پژوهش كلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه كاشان می‌باشد. روش نمونه‌گیری در این پژوهش با به صورت تصادفی است که مقدار نمونه 80 نفر انتخاب شده است.ابزار اندازه­گیری پژوهش پرسشنامه رضایت از زندگیی، پرسشنامه هوش اخلاقی و پرسشنامه شادكامی آكسفورد می­باشد. نتیجه پژوهش این بود که بین هوش اخلاقی و شادکامی با رضایت از زندگی دانشجویان دانشگاه کاشان رابطه معناداری وجود دارد.
فهرست مطالب
فصل اول: كلیات پژوهش
1-1- مقدمه2
1-2- بیان مسئله4
1-3- ضرورت واهمیت پژوهش:5
1-4- اهداف پژوهش6
1-4-1- هدف کلی:6
1-4-2- اهداف جزئی:6
1-5- فرضیه های پژوهش6
1-5-1- فرضیات اصلی پژوهش6
1-5-2- فرضیات فرعی پژوهش7
1-6- تعاریف پژوهش:8
1-6-1- تعاریف نظری:8
1-6-2- تعاریف عملیاتی:8
1-7- قلمرو پژوهش9
1-7-1- قلمرو زمانی9
1-7-2- قلمرو مكانی9
1-7-3- قلمرو موضوعی9
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1- مقدمه:11
2-2- رضایت از زندگی11
2-2-1- تفاوت های بومی در زمینه رضایت از زندگی:12
2-2-2- دید گاه های مربوط به رضایت از زندگی13
2-2-2-1- دیدگاه سیلگمن:13
2-2-2-2- دیدگاه مزلو:14
2-2-3- انواع رضایت از زندگی15
2-2-4- قناعت و رضایت15
2-2-5- رضایت یا توهم16
2-2-6- رضایت و شکر17
2-3- هوش اخلاقی17
2-3-1- هوش اخلاقی در افراد21
2-3-2- چگونگی پرورش هوش اخلاقی در كودكان21
2-3-3- هفت فضلیت هوش اخلاقی26
2-3-3-1- همدلی:26
2-3-3-2- وجدان:27
2-3-3-3- خویشتنداری:27
2-3-3-4- احترام:28
2-3-3-5- مهربانی:28
2-3-3-6- تحمل و بردباری:29
2-3-3-7- انصاف:29
2-3-4- انتقال ارزش ها، پایه هوش اخلاقی30
2-3-5- مفهوم هوش اخلاقی33
2-3-6- عناصر هوش اخلاقی34
2-3-7- فواید هوش اخلاقی35
2-3-8- رشد یا پرورش هوش اخلاقی36
2-3-9- آموزش ارزش ها؛ آموزش هوش اخلاقی36
2-3-10- توصیه های لازم برای آموزش هوش اخلاقی37
2-3-11- هوش اخلاقی در سازمان ها40
2-3-12- هوش اخلاقی در جامعه40
2-3-13- خرده آزمونهای هوش اخلاقی41
2-4- شادكامی42
2-4-1- تعاریف شادی و شادكامی47
2-4-1-1- تعریف شادی از نظر «وسمن وریكس»47
2-4-1-2- تعریف شادی از دید «ون هو ون»47
2-4-1-3- تعریف شادی از نظر «اد دنیر»47
2-4-1-4- دیدگاه سلیگمن48
2-4-2- مفهوم احساس شادمانی48
2-4-3- چگونگی سنجش میزان احساس شادمانی50
2-4-4- شادمانی به عنوان جزء اصلی کیفیت زندگی51
2-4-5- رویکرد های اندازه گیری کیفیت زندگی درجوامع52
2-4-6- ارتباط شادی با سن و جنسیت و نژاد54
2-4-7- رابطة بین شادی با درآمد و كار54
2-4-8- رابطة بین ایمان وشادی55
2-4-9- ارتباط احساس شادی با عزت نفس و برونگرایی55
2-5- پیشینه پژوهش56
2-5-1- پژوهش های خارجی:56
2-5-2- پژوهش داخلی:63
فصل سوم: روش پژوهش
3-1- مقدمه77
3-2- روش پژوهش77
3-3- جامعه آماری77
3-4- حجم نمونه و نمونه گیری78
3-5- نحوه گردآوری داده ها78
3-6- ابزار پژوهش79
3-6-1- پرسشنامه رضایت از زندگی79
3-6-1-1- اعتبار و روایی79
3-6-1-2- نمره گذاری79
3-6-2- پرسشنامه هوش اخلاقی80
3-6-2-1- اعتبار و روایی80
3-6-2-2- روش نمره گذاری80
3-6-3- پرسشنامه شادكامی آكسفورد:80
3-6-3-1- اعتبار و روایی80
3-6-3-2- روش نمره گذاری:82
3-7- روش جمع آوری اطلاعات83
3-8- تجزیه وتحلیل اطلاعات84
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه86
4-2- توصیف داده ‌ها87
4-3- تحلیل داده ها88
4-4- بررسی فرضیات اصلی پژوهش89
4-5- بررسی فرضیات فرعی پژوهش94
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه101
5-2- خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه ها101
5-2-1- فرضیات اصلی پژوهش101
5-2-2- فرضیات فرعی پژوهش103
5-3- یافته های پژوهش105
5-4- پیشنهادات پژوهش105
5-4-1- پیشنهادات کاربردی105
5-4-2- پیشنهادات برای پژوهش های آتی106
5-4-3- محدودیت های پژوهش106
منابع:
منابع فارسی :108
منابع لاتین :109
پیوست ها
پرسشنامه رضایت از زندگی (SWLS)112
پرسشنامه هوش اخلاقی لنیک و کیل113
پرسشنامه شادكامی آكسفورد115
خروجیهای SPSS121
فهرست جداول
جدول 4-1: میانگین و انحراف معیار نمرات متغیرهای موردمطالعه87
جدول 4-2: آزمون تعیین نرمال بودن متغیرهای اصلی تحقیق88
جدول 4-3: شاخصه‌های توصیفی میزان رضایت از زندگی به تفکیک دختر و پسر89
جدول 4-4: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات رضایت از زندگی بین دختر و پسر89
جدول 4-5: شاخصه‌های توصیفی میزان هوش اخلاقی به تفکیک دختر و پسر90
جدول 4-6: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات هوش اخلاقی بین دختر و پسر90
جدول 4-7: شاخصه‌های توصیفی میزان شادکامی به تفکیک دختر و پسر90
جدول 4-8: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات شادکامی بین دختر و پسر.............. 91
جدول 4-9: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین هوش اخلاقی و رضایت از زندگی.................... 91
جدول 4-10: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین شادکامی و رضایت از زندگی......................... 92
جدول 4-11: شاخص کفایت مدل رابطه هوش اخلاقی و شادکامی با رضایت از زندگی........................ 92
جدول 4-12: تحلیل واریانس جهت معنی داری مدل رگرسیونی هوش اخلاقی و شادکامی با رضایت از زندگی. 93
جدول 4-13: خلاصه تحلیل رگرسیون چندگانه در مورد متغیرهای مستقل برای پیش‌بینی رضایت از زندگی93
جدول 4-14: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین عمل کردن مبتنی بر اصول و رضایت از زندگی........... 94
جدول 4-15: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین راستگویی و رضایت از زندگی94
جدول 4-16: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین استقامت برای حق و رضایت از زندگی............... 95
جدول 4-17: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین وفای به عهد و رضایت از زندگی............... 95
جدول 4-18: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین مسئولیت‌پذیری و رضایت از زندگی.................96
جدول 4-19: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین اقرار به اشتباهات و رضایت از زندگی.....................96
جدول 4-21: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین فعالانه علاقه‌مند بودن به دیگران و رضایت از زندگی....... 97
جدول 4-22: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین توانایی در بخشش اشتباهات خود و رضایت از زندگی...... 98
جدول 4-23: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین توانایی در بخشش اشتباهات دیگران و رضایت از زندگی98


بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، هوش اخلاقی و شادکامی در دانشجویان دختر و پسر


هوش اخلاقی


شادکامی


رضایت از زندگی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، هوش اخلاقی و شادکامی در ...

بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، هوش اخلاقی و شادکامی در ... در دانشجویان دختر و پسر ...

بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، هوش اخلاقی و شادکامی در ...

بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، هوش اخلاقی و شادکامی در دانشجویان دختر و پسر ... بین هوش ...

irandocs.blogsky.com - دانلود انواع فایل

... رضایت از زندگی بین دختر و ... بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، هوش اخلاقی و شادکامی در ...

رضایت از زندگی دانشجویان - farsweekly.ir

... بررسی رضایت از زندگی در ... دانشجویان دختر و پسر ... بین هوش اخلاقی و شادکامی ...

عناصر هوش اخلاقی - thesis-project.rozblog.com

... بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، هوش اخلاقی و شادکامی در ... در دانشجویان دختر و پسر, ...

پروژه - روانشناسي و علوم تربيتي - بررسی رابطه بین رضایت از ...

جهت اطمینان از نماد اعتماد فروشگاه به سمت راست صفحه اول سایت (خانه) ... سوابق و نمونه ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، هوش ...

... بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، هوش اخلاقی و شادکامی در ... رضایت از زندگی قناعت و ...

دانلود بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، هوش اخلاقی و ...

... رابطه بین رضایت از زندگی، هوش اخلاقی و شادکامی در دانشجویان دختر و پسر: ... بررسی کنید و در ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، هوش ...

سریعترین و بروزترین سایت دانلود کارآموزی و ... در شرکت فنی و ... بررسی مدیریت در ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، هوش ...

... بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، هوش اخلاقی و شادکامی در ... رضایت از زندگی بین دختر و پسر

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، هوش ...

... بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، هوش اخلاقی و شادکامی در ... رضایت از زندگی قناعت و ...

دانلود بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، هوش اخلاقی و ...

... رابطه بین رضایت از زندگی، هوش اخلاقی و شادکامی در دانشجویان دختر و پسر: ... بررسی کنید و در ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، هوش ...

سریعترین و بروزترین سایت دانلود کارآموزی و ... در شرکت فنی و ... بررسی مدیریت در ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، هوش ...

... بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، هوش اخلاقی و شادکامی در ... رضایت از زندگی بین دختر و پسر

رضایت از زندگی دانشجویان - farsibuzz.ir

دانلود پایان نامه بررسی رضایت از زندگی در ... دانشجویان دختر و پسر. ... بررسی رابطه ی بین هوش ...

روانشناسی , علوم تربیتی و اجتماعی

... بر رضایت همسرانشان از زندگی ... بررسی رابطه ی بین هوش و ... در دانشجویان دختر و پسر ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، هوش ...

... نامه بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، هوش اخلاقی و شادکامی در ... در زمینه رضایت از زندگی

بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیت و ارزش‌های شخصی و

... اخلاقی در دانشجویان ... بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیت و ارزش‌های شخصی و قضاوت اخلاقی در ...

پورتال جامع کنگره ها - سمینارها و همایشهای دانشگاه …

بررسی رابطه بین هوش ... نوجوانان دختر و پسر: بررسی رابطه هوش ... رضایت از زندگی در دانش ...

ارتباط هوش هیجانی و شادکامی در نوجوانان :: دانلود فایل و ...

... دانشجویان دختر و پسر ... و... بررسی رابطه بین هوش ... با رضایت از زندگی در ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، هوش ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، هوش اخلاقی و شادکامی در ... از بررسی ...

موضوع های متنوع در مورد پایان نامه های ارشد

رابطه بین هوش هیجانی و حمایت اجتماعی با رضایت از زندگی در ... و شادکامی دانشجویان ...

بازی جذاب Light Bot 2 برای PC - دانلود انواع فایل

بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، هوش اخلاقی و شادکامی در دانشجویان دختر و پسر; حسابداری ...

دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد - همه …

... بررسی رابطه هوش عاطفی و ... و واسطه بین دو هوش اخلاقی و ... با رضایت از زندگی در ...

ارتباط هوش هیجانی و شادکامی در نوجوانان

... و... بررسی رابطه بین هوش ... با رضایت از زندگی در ... و شادکامی در بین دانشجویان.

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خودکارآمدی با …

... 200 پسر و 180 دختر ... در بررسی رابطه بین هوش هیجانی و حمایت اجتماعی با رضایت از زندگی در ...

بررسی رابطه بین بدحجابی و فساد اجتماعی و اخلاقی

بررسی رابطه بین بدحجابی و فساد اجتماعی و اخلاقی ... 135 هدف از…, بررسی رابطه بین ... در مسیر زیر ...

تعیین رابطه بین سبک‌های دلبستگی و جهت ‌گیری زندگی با رضایت ...

... با رضایت از زندگی در بین ... در بین دانشجویان دختر و پسر ... بررسی رابطه بین هوش ...

بررسی و مقایسه سیستم های کنترل الکترونیکی سوخت و

بررسی و مقایسه سیستم های کنترل الکترونیکی سوخت و جرقه ساژم و بوش و تأثیر آنها بر میزان ...

بررسی رابطه بین هوش عاطفی و هوش اخلاقی با کیفیت زندگی ...

بررسی رابطه بین هوش ... بین هوش عاطفی و هوش اخلاقی با کیفیت زندگی در دانشجویان ...

پاورپوینت تاسیسات لوله کشی ساختمان

پاورپوینت روانشناسی محیط در معماری

بررسی تاثیر تكنولوژی های مجازی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان

پاورپوینت کاشی کاری

پاورپوینت هنر و معماری دوره صفویه

بررسی رابطه هوش هیجانی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

تحلیل و بررسی کتاب اجتماعی سوم ابتدایی بر طبق روش ویلیام رومی

تست خرید

جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و روانشناسی

پاورپوینت سازه های چوبی

دانلود پاورپوینت آسفالت

پاورپوینت معماری پرش کیهانی

بررسی تاثیر شبكه های اجتماعی و دنیای مجازی بر میزان طلاق و رضایت زناشویی زوجین 25 تا 40 سال

خلاصه ی کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی ذه

بررسی میزان تاثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان بجنورد

پاورپوینت کاشی و کاشی کاری در معماری

بررسی آموزش جرات ورزی بر پرخاشگری دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی

پاورپوینت اتصالات در سازه فولادی

پاورپوینت روشهای ارزشیابی آموزشی

طراحی و محاسبات سیستم های تاسیساتی سرمایش و گرمایش ساختمان