دانلود رایگان


روش های الکترومغناطیس در ژئوفیزیک کاربردی - دانلود رایگاندانلود رایگان در این پژوهش روشهای سنجش محتوای آّب موجود در خاک تحت بررسی و مطالعه قرار گرفته اند

دانلود رایگان در این پژوهش روشهای سنجش محتوای آّب موجود در خاک تحت بررسی و مطالعه قرار گرفته اند. روشهای مورد نظر این تحقیق شامل روشهای الکترومغناطیسی نظیر روش بازتاب سنجی در حوزه زمان (TDR) و روش رادار نفوذی به زمین GPR)) می شوند. در بخش اول مطالب مقدماتی درباره هیدرولوژی خاک و روشهای سنجش آب موجود در خاک ارائه می شود. در ادامه در فصل اول این پژوهش تئوریهای مربوط به انتشار امواج الکترو مغناطیس و نحوه عملکرد روشهای الکترومغناطیسی تحت بررسی قرار می گیرند. در فصل دوم روشبازتاب سنجی در حوزه زمان مطالعه می شود. در ادامه و در فصل سوم روش رادار نفوذی درون زمین را مطالعه و بررسی می نماییم. در فصل چهارم آزمایشات انجام شده جهت سنجش محتوای آب و نحوه بکار گیری دستگاه ها را تشریح نموده و دستگاه و نرم افزار بکار رفته را معرفی می نماییم و همچنین روش ارزیابی اندازه گیریها را بیان می کنیم. در پایان در فصل نتیجه گیری و تفسیر، نتایج حاصل از این پژوهش را بصورت کامل ارائه می نماییم.
فهرست مطالب
مقدمه. 1
1- تئوری.. 7
1-1- انتشار موج الکترومغناطیس در ماده7
1-1-1- معادلات مکسول و فرض های اولیه. 7
1-1-2- رسانش الکتریکی.. 8
1-1-3- گذردهی دی الکتریک.... 10
1-1-4- انتشار امواج الکترومغناطیس.... 13
1-2- امواج هدایت شده / نظریه خطِ انتقال.. 17
1-3- سنجش خواص مواد با استفاده از امواج الکترومغناطیس.... 18
1-3-1- ضریب بازتاب... 18
1-3-2- مفهوم موجک.... 19
1-4- گذردهی دی الکتریک نسبی خاک... 20
1-4-1- گذردهی نسبی آب... 20
1-4-2- گذردهی نسبی ترکیبی.. 22
2- بازتاب سنجی در حوزه زمان.. 24
2-1- اصول اندازه گیری.. 26
2-2- بدست آوردن گذردهی دی الکتریک نسبی از روی سیگنال TDR.. 28
2-3- حجم اندازه گیری.. 30
2-4- رسانش الکتریکی.. 31
2-5- نکات کاربردی.. 33
3- رادار نفوذی در زمین.. 35
3-1- اصول اندازه گیری.. 38
3-2- سیستم اندازه گیری.. 42
3-3- چیدمان های اندازه گیری.. 42
3-3-1- هم دور افت (CO)42
3-3-2- چند دورافت: هم میان نقطه و بازتاب و انکسار زاویه باز44
3-3-3- GPR چندکاناله. 47
3-4- اتلاف انرژی و عمق نفوذ. 50
3-5- تفکیک پذیری سیگنال.. 53
3-6- نکات کاربردی.. 53
4- بخش آزمایشگاهی.. 55
4-1- ساختار و اهداف آزمایش.... 55
4-2- نکات راهنمای آزمایش.... 55
4-3- بخش اول: اندازه گیری های آزمایشگاهی با استفاده از TDR.. 56
4-3-1- اصول: انجام اندازه گیری های TDR.. 56
4-3-2- آماده سازی: واسنجی حسگرهای TDR.. 58
4-3-3- اندازه گیری: سیگنال های TDR از یک ستون ماسه. 58
4-3-4- اندازه گیری: برآورد تأثیر رسانش.... 60
4-4- بخش دوم: اندازه گیری های صحرایی.. 61
4-4-1- چک لیست تجهیزات... 61
4-4-2- اندازه گیری ها63
4-4-3- جمع بندی وظایف... 67
4-5- راهنمای برنامه ها و الگوریتم های مورد استفاده برای برداشت و ارزیابی داده ها68
4-5-1- برداشت سیگنال های TDR با استفاده از PCTDR.. 68
4-5-2- ارزیابی سیگنال های TDR.. 72
4-5-3- برداشت داده های GPR با استفاده از K2. 73
4-5-3-1- برداشت یک اندازه گیری چند کاناله. 73
4-5-3-2- تفاوت های انجام اندازه گیری های CMP. 76
4-5-4- ارزیابی داده های رادار نفوذی به زمین.. 76
4-5-4-1- ارزیابی توسط PickniG.. 78
4-5-4-2- ارزیابی توسط PiG.. 82
4-6- ارزیابی اندازه گیری ها89
4-6-1- بخش اول: اندازه گیری های آزمایشگاهی با استفاده از TDR.. 90
4-6-1-1- توصیف کیفی سیگنال های TDR.. 90
4-6-1-2- واسنجی حسگرهای TDR.. 90
4-6-1-3- ارزیابی سیگنال های TDR بدست آمده از ستون ماسه. 91
4-6-1-4- برآورد تأثیر رسانش.... 91
4-6-2- بخش دوم: اندازه گیری های صحرایی.. 91
4-6-2-1- ارزیابی داده های اندازه گیری شده91
5- نتیجه گیری و تفسیر. 94
مراجع.. 100
فهرست جداول
جدول 4-1- ساختار فایل واسنجی...........................................................................................................102
فهرست شکلها و نمودارها
شکل 2-1- اصول اندازه گیری ردیاب TDR و سیگنال نمونه...............................................................39
شکل 2-2- تعیین زمان سیر از روی سیگنال TDR................................................................................41
شکل 2-3- کسرهای حجمی از کل حجم نمونه گیری (a) فاصله میله ها : قطر میله ها = 10 (b) فاصله میله ها : قطر میله ها = 5.........................................................................................................................42
شکل 2-4- سیگنال های TDR مورد استفاده برای بدست آوردن رسانش الکتریکی. توجه داشته باشید که دستگاه TDR100 بکار رفته در این دوره عملی، مستقیماً ولتاژهای اندازه گیری شده را به ضرایب بازتاب تبدیل می کند..............................................................................................................................44
شکل 3-1- اصول اندازه گیری رادار نفوذی به زمین...............................................................................50
شکل 3-2- مسیرهای سیر انواع مختلف امواج GPR در یک خاک دو لایه با مقادیر گذردهی نسبی متفاوت..........................................................................................................................................................50
شکل 3-2- مسیرهای سیر انواع مختلف امواج GPR در یک خاک دو لایه با مقادیر گذردهی نسبی متفاوت...........................................................................................................................................................51
شکل 3-3- رد GPR. توجه داشته باشید که یک موجک همواره از تعدادی «جنبش[1]» تشکیل می شود که در قالب مجموعه ای از خطوط در رادارگرام نمایش داده می شوند.............................................52
شکل 3-4 (a) منشأ یک رادارگرام. دامنه هایی که از یک مقدار مثبت یا منفی از پیش تعریف شده، فراتر روند، به صورت رنگی نمایش داده می شوند. در این نمونه، دامنه های منفی به رنگ ابی و دامنه مثبت به رنگ قرمز نمایش داده شده اند؛ اصلاح شده از روی مقاله (رینولدز[2]، 1997). (b) رادارگرام نمونه.........................................................................................................................................................53
شکل 3-5- ساخت و ابعاد یک جعبه آنتن IDS (MHz 200).............................................................53
شکل 3-6- هم دور افت.................................................................................................................................54
شکل 3-7- هم میان نقطه.............................................................................................................................57
شکل 3-8- رادارگرام CMP..........................................................................................................................57
شکل 3-9- بازتاب و انکسار زاویه باز...........................................................................................................58
شکل 3-10- سیستم آنتن ها........................................................................................................................61
شکل 3-11- فرایندهایی که منجر به کاهش قدرت سیگنال می شوند (رینولدز، 1997) .............65
شکل 4-1- دستگاه TDR100......................................................................................................................70
شکل 4-2- نمایی از چیدمان اندازه گیری برای ستون خاک................................................................73
شکل 4-3- چیدمان سیستم آنتن GPR....................................................................................................75
شکل 4-4- رادارگرام یک اندازه گیری واسنجی در انتهای یک پروفایل چند کاناله: بخش (i) آخرین بخش از پروفایل؛ (ii) برخی از ردهای اضافی در فاصله جدایش آنتن مورد استفاده در انتهای پروفایل؛ (iii) ردهای برداشت شده با آنتن های گردانده شده به سمت جانبی؛ (iv) افزودن چند رد به همان موقعیت باز هم مانند (ii)؛ (v) اندازه گیری مینی WARR: کشیدن آنتن عقبی به فاصله نزدیکتری از آنتن جلویی (vi) چند رد دیگر که در موقعیت نهایی و بعد از (v.) برداشت شده اند. همچنین اولین مقدار کمینه سیگنال بوسیله خطوط رنگی در هر مقطع مشخص شده است...............80
شکل 4-5- نمایی از نرم افزار PCTDR.....................................................................................................81
شکل 4-6- پنجره آغازین برنامه K2...........................................................................................................87
شکل 4-7- تنظیمات صحیح برای سیگنال یک کانال اندازه گیری.....................................................91
شکل 4-8- پنحره انتخاب برداشت..............................................................................................................91
شکل 4-9- برداشت یک رادارگرام...............................................................................................................92
شکل 4-10- پنجره PickniG. در بالا می توانید توابع را فراخوانی کرده و برخی از خواص تصویر را تنظیم کنید، در حالیکه رادارگرام در وسط سمت چپ نشان داده می شود. پنجره «نمایش جزء (Component View)» همه رادارگرام های باز شده را همراه با مراحل پردازشی و ساختار داده های آنها (مانند پیک ها) نشان می دهد. اگر افزونه ها را بارگذاری کرده باشید، فیلدهای متناظر با آنها در پایین نمایش داده خواهد شد و شما می توانید پارامترهای افزونه ها را در آن وارد کنید......................96
شکل 5-1- مغناطیس سنج پروتون PM-1A.......................................................................................111
شکل 5-2- مگنتومتر GPS دار كانادایی...............................................................................................111
شکل 5-3- دستگاه GPR ساخت شرکت مالاکشور سوئد..................................................................112


روش های الکترومغناطیس در ژئوفیزیک کاربردی


الکترومغناطیس


ژئوفیزیک کاربردی


انتشار موج الکترومغناطیس


معادلات مکسول


رسانش الکتریکی


موجک


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


روش های الکترومغناطیس در ژئوفیزیک کاربردی

روش های الکترومغناطیس در ... روش های الکترومغناطیس ژئوفیزیک کاربردی,روش های,روش ...

روش های الکترومغناطیس در ژئوفیزیک کاربردی

روش های الکترومغناطیس در ... روش های الکترومغناطیس در ژئوفیزیک کاربردی روش های ...

روش های الکترومغناطیس در ژئوفیزیک کاربردی - …

روش های الکترومغناطیس در ژئوفیزیک ... روش های الکترومغناطیس در ژئوفیزیک کاربردی » 20015 دات ...

روش های الکترومغناطیس در ژئوفیزیک کاربردی

الکترومغناطیس ژئوفیزیک کاربردی ... نرم افزار کاربردی; ... روش های الکترومغناطیس در ...

روش های الکترومغناطیس در ژئوفیزیک کاربردی - …

روش های الکترومغناطیس در ژئوفیزیک کاربردی ... روش های الکترومغناطیس در ژئوفیزیک کاربردی ...

روش های الکترومغناطیس در ژئوفیزیک کاربردی | بی …

روش های الکترومغناطیس در ژئوفیزیک کاربردی دسته: زمین شناسی و نفت بازدید: 3 بار فرمت فایل: doc

روش های الکترومغناطیس در ژئوفیزیک کاربردی

روش های الکترومغناطیس در ژئوفیزیک ... روش های الکترومغناطیس در ژئوفیزیک کاربردی ...

Geophysics - ژئوفیزیک کاربردی

این مسئله ضرورت تغییر در روش های اکتشاف ... ژئوفیزیک کاربردی. ... سنجی، الکترومغناطیس و ...

روش های الکترومغناطیس در ژئوفیزیک کاربردی

روش های الکترومغناطیس در ژئوفیزیک کاربردی ... الکترومغناطیس ژئوفیزیک کاربردی انتشار موج ...

ژئوفیزیک - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

... محض و ژئوفیزیک کاربردی ... در بخش کاربردی با استفاده از روشهای لرزه‌ای ...

روش های الکترومغناطیس در ژئوفیزیک کاربردی :: …

روش های الکترومغناطیس در ژئوفیزیک ... روش های الکترومغناطیس در ژئوفیزیک کاربردی رطوبت خاک ...

روش های الکترومغناطیس در ژئوفیزیک کاربردی

روش های الکترومغناطیس در ژئوفیزیک کاربردی ... الکترومغناطیس ژئوفیزیک کاربردی انتشار موج ...

ژئوفیزیک - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

... محض و ژئوفیزیک کاربردی ... در بخش کاربردی با استفاده از روشهای لرزه‌ای ...

روش های الکترومغناطیس در ژئوفیزیک کاربردی

روش های الکترومغناطیس در ژئوفیزیک ... روش های الکترومغناطیس در ژئوفیزیک کاربردی ...

روش های الکترومغناطیس در ژئوفیزیک کاربردی

روش های الکترومغناطیس در ژئوفیزیک کاربردی ... روش های الکترومغناطیس در ژئوفیزیک کاربردی ...

روش های الکترومغناطیس در ژئوفیزیک کاربردی » …

روش های الکترومغناطیس در ژئوفیزیک کاربردی رطوبت خاک ... روش های الکترومغناطیس در ...

روش های الکترومغناطیس در ژئوفیزیک کاربردی : …

روش های الکترومغناطیس در ژئوفیزیک کاربردی. ... روش های الکترومغناطیس در ژئوفیزیک ...

روش های الکترومغناطیس در ژئوفیزیک کاربردی | …

روش های الکترومغناطیس در ژئوفیزیک کاربردی | جستجو | ... روش های الکترومغناطیس در ژئوفیزیک ...

پروژه کامل درباره روش های الکترومغناطیس در ژئوفیزیک کاربردی

پروژه کامل درباره روش های الکترومغناطیس در ... در ژئوفیزیک کاربردی ...

کتاب مبانی ژئوفیزیک کاربردی: شامل روش های لرزه …

خرید کتاب مبانی ژئوفیزیک کاربردی: شامل روش های ... در محل,rem,ersal,3 ... ژئوفیزیک کاربردی: ...

روش های الکترومغناطیس در ژئوفیزیک کاربردی | …

روش های الکترومغناطیس در ژئوفیزیک کاربردی | جستجو | ... روش های الکترومغناطیس در ژئوفیزیک ...

پروژه کامل درباره روش های الکترومغناطیس در ژئوفیزیک کاربردی

پروژه کامل درباره روش های الکترومغناطیس در ... در ژئوفیزیک کاربردی ...

کتاب مبانی ژئوفیزیک کاربردی: شامل روش های لرزه …

خرید کتاب مبانی ژئوفیزیک کاربردی: شامل روش های ... در محل,rem,ersal,3 ... ژئوفیزیک کاربردی: ...

اطلاعات کتاب : مبانی ژئوفیزیک کاربردی: شامل روشهای

مبانی ژئوفیزیک کاربردی: شامل روشهای لرزه ... زمین در حال تغییر; ژئوفیزیک ... الکترومغناطیس ...

روش های الکترومغناطیس در ژئوفیزیک کاربردی » …

روش های الکترومغناطیس در ژئوفیزیک ... موضوعات پایان نامه های ... در انجام پایان نامه ...

مبانی ژئوفیزیک کاربردی شامل روشهای لرزه‌نگاری، …

... کتاب تعاملی و سایر انواع محتوا می باشد، این فروشگاه بر بستر تلفن های ... در حوزه عرضه ...

مبانی ژئوفیزیک کاربردی - farsdaily.ir

روش های الکترومغناطیس در ژئوفیزیک کاربردی دسته: ... روش های الکترومغناطیس در ژئوفیزیک ...

اطلاعات کتاب : ژئوفیزیک کاربردی: روشهای …

ژئوفیزیک کاربردی: ... (روش كار در ... مبانی ژئوفیزیک کاربردی: شامل روشهای لرزه‌نگاری ...

روش های الکترومغناطیس در ژئوفیزیک

روش های الکترومغناطیس در ژئوفیزیک کاربردی ... روش های الکترومغناطیس در ژئوفیزیک کاربردی ...

اکتشاف ژئوفیزیک آب زیرزمینی (آبیابی) و معدن و …

مجله پژوهشهای ژئوفیزیک کاربردی; ... کاربرد در اکتشاف کانی های ... های اکتشاف ژئوفیزیک معادن ...

پاورپوینت تاسیسات لوله کشی ساختمان

پاورپوینت روانشناسی محیط در معماری

بررسی تاثیر تكنولوژی های مجازی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان

پاورپوینت کاشی کاری

پاورپوینت هنر و معماری دوره صفویه

بررسی رابطه هوش هیجانی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

تحلیل و بررسی کتاب اجتماعی سوم ابتدایی بر طبق روش ویلیام رومی

تست خرید

جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و روانشناسی

پاورپوینت سازه های چوبی

دانلود پاورپوینت آسفالت

پاورپوینت معماری پرش کیهانی

بررسی تاثیر شبكه های اجتماعی و دنیای مجازی بر میزان طلاق و رضایت زناشویی زوجین 25 تا 40 سال

خلاصه ی کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی ذه

بررسی میزان تاثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان بجنورد

پاورپوینت کاشی و کاشی کاری در معماری

بررسی آموزش جرات ورزی بر پرخاشگری دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی

پاورپوینت اتصالات در سازه فولادی

پاورپوینت روشهای ارزشیابی آموزشی

طراحی و محاسبات سیستم های تاسیساتی سرمایش و گرمایش ساختمان