دانلود رایگان


بررسی استعاره و كنایه در دفترهای اول، دوم و سوم مثنوی - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان‌نامه كارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی(MSc)موضوعبررسی استعاره و كنایه در دفترهای اول، دوم و سوم مثنویفهرست مطالبعنوان مقدمهبخش نخستچکیدهانگیزه و هدفروش پژوهشبخش دومپیشینة تحقی

دانلود رایگان پایان‌نامه كارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی(M.Sc)

موضوع
بررسی استعاره و كنایه در دفترهای اول، دوم و سوم مثنوی
فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  

مقدمه............................................................................................................
بخش نخست...................................................................................................
چکیده..............................................................................................................
انگیزه و هدف..................................................................................................
روش پژوهش..................................................................................................
بخش دوم.......................................................................................................
پیشینة تحقیق....................................................................................................
بخش سوم........................................................................................................
فصل اول
 دیدگاه مكتب‌های ادبی نسبت به استعاره.......................................................             
گفتار نخست: دیدگاه كلاسیك.......................................................................              
ارسطو...............................................................................................................                
سیسرون، هوراس،‌لونگینوس...........................................................................               
كوئینتیلیانوس...................................................................................................                
ریتوریكا ادهرنیوم............................................................................................                 
گفتار دوم: دیدگاههای قرون شانزدهم، هفدهم و هیجدهم.............................             
سده‌های میانه..........................................................................................                     
جان دان و پرگار....................................................................................                       
راموس.................................................................................................             
گفتار سوم: دیدگاه رمانتیك......................................................................                     
وردزورث..............................................................................................             
كولریج..................................................................................................             
آی- ای- ریچادز...................................................................................                       فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  

كریستین بروك رز ...........................................................................................                           
گفتار چهارم: نتیجه......................................................................................                   
فصل دوم
گفتار نخست: استعاره در ادبیات فارسی...........................................................             
قرینه .........................................................................................................                     
قرینه لفظی..................................................................................................                   
قرینة صارفه معنوی........................................................................................                
تعویض اصطلاحات.......................................................................................                 
گونه‌های استعاره............................................................................................                 
استعاره مصرحه.............................................................................................                  
استعاره مصرحه مجرده.......................................................................  ...........               
استعاره مصرحه مرشحه...........................................................................                     
استعاره مصرحه مطلقه...........................................................................                       
استعاره مكنیه یا بالكنایه..................................................................................               
قرینه صارفه در استعاره كنایی........................................................................               
استعاره اصلی................................................................................................                  
استعاره تبعی.................................................................................................                  
استعارة تخییلیه..............................................................................................                 
فورگراندیك یا برجسته‌سازی.........................................................................                
پرسونیفیكاسیون (تشخیص).............................................................................              
استعاره از حیث جامع.....................................................................................                 
وفاقیه و عنادیه..............................................................................................                 
استعاره قریب و بعید......................................................................................     
استعاره تمثیلیه و مركب.................................................................................                
فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  

فرق استعاره مركب باكنایه.............................................................................                
استعاره گونه................................................................................................                    
سمبل.........................................................................................................                     
تفسیر سمبل...............................................................................................                    
تمثیل........................................................................................................                      
فابل..........................................................................................................                      
اگزمپلوم....................................................................................................                      
میت.........................................................................................................                       
آركی تایپ...............................................................................................                      
لطیفه و طنز..............................................................................................                     
فصل سوم:
كنایه.......................................................................................                                   
كنایه از موصوف.......................................................................................                     
كنایه از صفت..........................................................................................                      
كنایه از نسبت..........................................................................................                      
كنایه مفرد و مركب..................................................................................                     
كنایه قریب و كنایه بعید............................................................................                    
انواع كنایه به لحاظ وضوح و خفا..............................................................                   
تلویح..........................................................................................                     
ایماء............................................................................................                    
رمز..............................................................................................                    
بخش چهارم
فصل اول: استعاره‌ها و كنایه‌های دفتر اول.....................................................              
فصل دوم: استعاره‌‌ها و كنایه های دفتر دوم..................................................               
فصل سوم: استعاره‌ها و كنایه های دفتر سوم.................................................              فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  

بخش پنجم
نتیجه‌گیری و تحلیل آماری........................................................................                   
 فهرست نمودارها
نمودار 1.................................................................................................            
نمودار 2................................................................................................             
نمودار 3................................................................................................             
نمودار 4.................................................................................................            
نمودار 5............................................................................................... بررسی استعاره و كنایه در دفترهای اول، دوم و سوم مثنوی


پایان نامه


پایان نامه ادبیات


پایان نامه زبان فارسی


پروژه اذبیات و زبان فارسی


تحقیق ادبیات


مقاله ادبیات


بررسی استعاره


بررسی مثنوی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق بررسی استعاره و كنایه در دفترهای اول، دوم و سوم مثنوی

... موضوع بررسی استعاره و كنایه در دفترهای اول، دوم و سوم مثنوی ... در دفترهای اول، دوم و سوم ...

بررسی استعاره و كنایه در دفترهای اول، دوم و سوم مثنوی

بررسی استعاره و كنایه در ... كنایه در دفترهای اول، دوم و سوم ... اول، دوم و سوم مثنوی, ...

بررسی استعاره و كنایه در دفترهای اول، دوم و سوم مثنوی

بررسی استعاره و كنایه در دفترهای اول، دوم و سوم مثنوی ... در دفترهای اول، دوم و سوم ...

پایان نامه بررسی استعاره و كنایه در دفترهای اول، دوم و سوم ...

... و كنایه در دفترهای اول، دوم و سوم ... بررسی استعاره و كنایه در دفترهای اول، دوم و سوم مثنوی.

کتاب آموزشی - pnueb1394.rozblog.com

پایان نامه بررسی استعاره و كنایه در ... اول و دوم و سوم مثنوی ... در دفترهای اول دوم و سوم ...

بررسی استعاره و كنایه در دفترهای اول، دوم و سوم مثنوی

... كنایه در دفترهای اول، دوم و سوم ... بررسی استعاره و كنایه در دفترهای اول، دوم و سوم مثنوی.

پایان نامه ی بررسی استعاره و كنایه در دفترهای اول، دوم و ...

پایان نامه ی بررسی استعاره و كنایه در ... اول، دوم و سوم مثنوی ... در دفترهای اول، دوم و سوم ...

مقاله بررسی استعاره و كنایه در دفترهای اول، دوم و سوم مثنوی

... و كنایه در دفترهای اول ... اول، دوم و سوم مثنوی. ... بررسی استعاره و كنایه در ...

پایان نامه بررسی استعاره و كنایه در دفترهای اول، دوم و سوم ...

... در دفترهای اول، دوم و سوم ... بررسی استعاره و كنایه در دفترهای اول، دوم و سوم مثنوی ...

پایان نامه بررسی استعاره و كنایه در دفترهای اول، دوم و سوم ...

... موضوع بررسی استعاره و كنایه در دفترهای اول، دوم و سوم مثنوی ... در دفترهای اول، دوم و سوم ...

مقاله بررسی استعاره و كنایه در دفترهای اول، دوم و سوم مثنوی

... و كنایه در دفترهای اول ... اول، دوم و سوم مثنوی. ... بررسی استعاره و كنایه در ...

مقاله بررسی استعاره و كنایه در دفترهای اول، دوم و سوم مثنوی

... موضوع بررسی استعاره و كنایه در دفترهای اول، دوم و سوم مثنوی ... در دفترهای اول، دوم و سوم ...

پایان نامه بررسی استعاره و كنایه در دفترهای اول، دوم و سوم ...

... در دفترهای اول، دوم و سوم ... بررسی استعاره و كنایه در دفترهای اول، دوم و سوم مثنوی ...

پایان نامه بررسی استعاره و كنایه در دفترهای اول، دوم و سوم ...

... موضوع بررسی استعاره و كنایه در دفترهای اول، دوم و سوم مثنوی ... در دفترهای اول، دوم و سوم ...

تحقیق هزینه

... ی بررسی استعاره و كنایه در دفترهای اول، دوم و سوم مثنوی ... در دفترهای اول، دوم و سوم ...

پایان نامه بررسی استعاره و كنایه در دفترهای اول، دوم و سوم ...

پایان نامه بررسی استعاره و كنایه در دفترهای اول، دوم و سوم مثنویدسته: زبان و ... در این سایت ...

پایان نامه بررسی استعاره و كنایه در دفترهای اول، دوم و سوم ...

پایان نامه بررسی استعاره و كنایه در دفترهای اول، دوم و سوم ...

دانلود بررسی استعاره و كنایه در دفترهای اول، دوم و سوم مثنوی

بررسی استعاره و كنایه در دفترهای اول، دوم و سوم ... و روی دکمه ... را بررسی کنید و در صورتی ...

خرید آنلاین پایان نامه بررسی استعاره و كنایه در دفترهای ...

... بررسی استعاره و كنایه در دفترهای اول، دوم و سوم مثنوی ... كنایه در دفترهای اول، دوم و سوم ...

پایان نامه ی بررسی استعاره و كنایه در دفترهای اول، دوم و ...

پایان نامه ی بررسی استعاره و كنایه در دفترهای اول، دوم و سوم مثنوی ... دفترهای اول، دوم و سوم ...

پایان نامه ی بررسی استعاره و كنایه در دفترهای اول، دوم و ...

... و كنایه در دفترهای اول، دوم و سوم ... ی بررسی استعاره و كنایه در دفترهای اول، دوم و سوم مثنوی.

پروژه های دانشگاهی - file1.rozblog.com

پایان نامه ی بررسی استعاره و كنایه در دفترهای اول، دوم و سوم مثنوی . ... پاورپوینت بررسی رابطه ...

عوامل موثر در برونسپاري خدمات شهري ( مورد مطالعه …

... بررسی استعاره و كنایه در دفترهای اول، دوم و سوم مثنوی; تحقیق اصول و ... و اين موضوع روز به ...

زبان و ادبيات فارسي - sidonline.ir

... مقاله بررسی ... استعاره و كنایه در دفترهای اول، دوم و سوم مثنوی,تحقیق بررسی ...

بهترین خواننده ایران - crackchat.rozblog.com

... 135 امتیاز در رده اول ... به ترتیب دوم و سوم ... و مصرفی جامعه; بررسی سطح ...

آینا گروه - نظریه های نوین در مدیریت آموزشی استعاره

پایان نامه بررسی استعاره و كنایه در دفترهای اول، دوم و سوم مثنوی . ... در دفترهای اول، دوم و ...

پاورپوینت بررسی مسایل مربوط به تناوب زراعی

پاورپوینت بررسی مسایل مربوط ... فایل بفروشید ، درآمد کسب کنید و جایزه بگیرید در تابستان 95 ...

پایان نامه بررسی رابطه بین ادراک کارکنان از هوش سازمانی و ...

... در آموزش و پرورش پایان نامه بررسی ... سازمانی در آموزش و ... دوم ابتدایی ...

فایل پایان نامه جهت اخذ درجه كارشناسی برق در مورد بررسی ...

... در دفترهای اول، دوم و سوم ... بررسی استعاره و كنایه در دفترهای اول، دوم و سوم مثنوی) ...

نقش استعاره در شناخت سازمان | مقالات تمام متن!

مقاله بررسی استعاره و كنایه در دفترهای اول، دوم و سوم ... موضوع بررسی استعاره و كنایه در ...

پاورپوینت تاسیسات لوله کشی ساختمان

پاورپوینت روانشناسی محیط در معماری

بررسی تاثیر تكنولوژی های مجازی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان

پاورپوینت کاشی کاری

پاورپوینت هنر و معماری دوره صفویه

بررسی رابطه هوش هیجانی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

تحلیل و بررسی کتاب اجتماعی سوم ابتدایی بر طبق روش ویلیام رومی

تست خرید

جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و روانشناسی

پاورپوینت سازه های چوبی

دانلود پاورپوینت آسفالت

پاورپوینت معماری پرش کیهانی

بررسی تاثیر شبكه های اجتماعی و دنیای مجازی بر میزان طلاق و رضایت زناشویی زوجین 25 تا 40 سال

خلاصه ی کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی ذه

بررسی میزان تاثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان بجنورد

پاورپوینت کاشی و کاشی کاری در معماری

بررسی آموزش جرات ورزی بر پرخاشگری دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی

پاورپوینت اتصالات در سازه فولادی

پاورپوینت روشهای ارزشیابی آموزشی

طراحی و محاسبات سیستم های تاسیساتی سرمایش و گرمایش ساختمان