دانلود رایگان


بررسی تغییرات مدول الاستیسته، ضریب عکس‌العمل بستر و میزان ظرفیت باربری در ‏خاک‌ - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی تغییرات مدول الاستیسته، ضریب عکس‌العمل بستر و میزان ظرفیت باربری در ‏خاک‌ بهسازی شده توسط آهک وآهک،سیمان ،‏ ژئوگرید با استفاده از آزمایش بارگذاری صفحه

دانلود رایگان بررسی تغییرات مدول الاستیسته، ضریب عکس‌العمل بستر و میزان ظرفیت باربری در ‏خاک‌

از گذشته تا به حال یکی از روش‌های بسیار اقتصادی جهت بهبود خواص مکانیکی خاک‌های رسی، تثبیت ‏به وسیله‌ی مواد افزودنی همچون آهک و سیمان در پروژه های عمرانی همچون راه سازی و تحکیم بستر ‏ساختمان‌ها بوده است. همچنین با گذشت زمان و به وجود آمدن مصالح مصنوعی و پلیمری همچون ‏ژئوسنتتیک ها و ترکیب آنها با سیمان و آهک در چند دهه اخیر این‌گونه مصالح نیز به کمک آمده و موجب بهبود هرچه بیشتر پارامترهای مقاومتی خاک ‏شده اند و دلیل آن این است که افزودن آهک به خاک رس، رفتار خاک از حالت انعطاف ‏پذیر‏‎(ductile) ‎به ترد و شکننده‎ (brittle) ‎تغییرخواهد کرد و این در حالی است که با افزودن درصدی ‏سیمان و استفاده از ژئوسنتتیک ها در بین لایه های خاک تثبیت شده می‌توان رفتار خاک را انعطاف پذیر ‏در نظر گرفت. همچنین با توجه به تحقیقات صورت گرفته، استفاده از ژئوسنتتیک ها موجب افزایش ‏ظرفیت باربری لایه ی تثبیت یافته در شالوده های با ابعاد مختلف خواهد شد. در این شرایط ‏با انجام آزمایش بارگذاری صفحه که با استفاده از یک صفحه کوچک و تعمیم نتایج می توان ویژگیهای ‏مورد نظر را به دست آورد. با توجه به مطالعات اولیه ای که انجام شده است ‏ابعاد صفحه ی بارگذاری و همچنین ضخامت لایه ی تثبیت یافته در نتایج به دست آمده موثر خواهند بود. ‏
اما در این پژوهش به بررسی تاثیر افزودنی: آهک، سیمان و ژئوسنتتیک هایی همچون ژئوگرید و ترکیب ‏آنها بر ویژگی‌هایی همچون رفتار تنش-کرنش، مقاومت فشاری، مدول الاستیسیته، ضریب عکس‌العمل و ‏میزان نشست پذیری خاک رسی با استفاده از آزمون‌های مختلف آزمایشگاهی و درجا (با تکیه بر آزمایش ‏بارگذاری صفحه) خواهیم پرداخت.‏
واژگان کلیدی: تثبیت، رس، آزمایش بارگذاری صفحه، آهک، سیمان، ژئوگرید.

فهرست مطالب

عنوان..................................................... صفحه
فهرست مطالب   ‌ی
فهرست شکل‌ها ‌ن
فهرست جدول‌ها ‌س
فصل 1  1
1-1- مقدمه  2
1-1-1- هدف: 2
1-1-2- دامنه کاربرد: 2
1-2- موارداستفاده آزمایش    3
1-2-1- تعییم مقاومت نهایی.. 3
1-2-2- تعیین پارامترهای تغییر شکل( مدول کشسانی و ضریب عکس العمل بستر) 3
1-2-3- برآورد نشست... 3
1-3- آماده سازی آزمایش    3
1-3-1- پیش نیازها 3
1-3-2- آماده سازی محل آزمایش.... 4
1-4- روش انجام آزمایش    4
1-4-1- پیش بارگذاری.. 4
1-4-2- بارگذاری.. 4
1-4-2-1- آهنگ ثابت نشست   5
1-4-2-2- بارگذاری پله ای  5
1-4-2-3- بارگذاری تناوبی  5
1-4-2-4- بارگذاری مستقیم طراحی  6
1-4-2-5- بارگذاری برای خزش   6
1-4-3- باربرداری.. 6
1-5- تفسیر نتایج  6
1-5-2- تعمیم نتایج آزمایش.... 8
1-5-2-1- ظرفیت باربری مجاز 8
1-5-2-2- ضریب عکس العمل بستر 9
1-5-2-3- تعیین مقدار نشست پی  10
فصل 2  11
2-1- بررسی تاثیر آهک بر ویژگیهای مهندسی خاک های رسی: 12
2-2- بررسی تاثیر سیمان بر ویژگهای مهندسی خاکهای رسی  15
2-2-1- واکنش های تثبیت کننده های سیمانی.. 15
2-2-1-1- ‏واکنش تبادل یونی  16
2-2-1-2- ‏واکنش پوزولانی  16
2-2-1-3- واکنش هیدراسیون ‏ 17
2-2-2- تاثیر کوتاه مدت تثبیت کننده های سیمانی ‏ 17
2-2-2-1 بهبود دانه بندی  17
2-2-2-2- افزایش مقاومت آنی  18
2-2-2-3- اصلاح خصوصیات تورمی‏  18
2-2-3- تاثیر دراز مدت تثبیت کننده های سیمانی ‏ 19
2-2-3-1- افزایش مقاومت دراز مدت: 19
2-2-3-2- افزایش مدول الاستیسیته  20
2-3- ملات باتارد 20
2-4- کاربرد ژئوگرید در بهبود ویژگی خاکهای رسی  25
2-4-1- ژئوگریدها : 26
2-4-2- کاربردژئوگریدها : 28
2-4-3- خواص فیزیکی ژئوگریدها : 29
2-4-4- مزیت های خاک مسلح ژئوگریدی : 30
2-4-5- بررسی تحقیقات صورت گرفته بر تاثیر استفاده از ژئوگرید در تسلیح خاک های رسی.. 31
فصل 3  38
3-1 مقدمه: 39
3-2- مشخصات مصالح: 39
3-2-1- آزمایش دانه بندی: 40
3-2-2- آزمایش حدود روانی و خمیری: 40
3-2-3- آزمایش چگالی ویژه: 41
3-2-4- آزمایش تراکم: 41
3-3- مشخصات آهک: 43
3-4- مشخصات سیمان: 43
3-5- مشخصات ژئوگرید: 44
3-5-1- ژئوگریدهای یکپارچه تزریقی: 45
3-6- نحوه آماده سازی نمونه های مورد آزمایش: 47
3-6-1- آماده سازی نمونه تثبیت شده به آهک: 47
3-6-2- آماده سازی نمونه تثبیت شده به آهک-سیمان- ژئوگرید: 51
فصل 4  59
4-1- مقدمه: 60
4-2- 4آماده سازی آزمایش    60
4-2-1- پیش نیازها 60
4-2-2- آماده سازی محل آزمایش.... 60
4-3- انجام آزمایش بارگذاری صفحه: 60
4-3-1- پیش بارگذاری.. 60
4-3-2- بارگذاری.. 61
4-3-2-1- آهنگ ثابت نشست   61
4-3-2-2- بارگذاری پله ای  61
4-3-2-3- بارگذاری تناوبی  61
4-3-2-4- بارگذاری مستقیم طراحی  62
4-3-2-5- بارگذاری برای خزش   62
4-3-3- باربرداری.. 62
4-3-4- اجرای آزمایشات در سایت... 62
4-3-5- تفسیر نتایج آزمایشات... 65
فصل 5  73
5-1- نتیجه گیری: 74
5-2- پیشنهادات: 74
فهرست منابع  76
فهرست شکل‌ها
شکل (1-1) تفاوت در منطقه تحت تنش صفحه و پی اصلی  3
شکل (1-2) انواع نمودارهای فشار – نشست   7
شکل (1-3) آزمایش در کف چاهک یا در دستک افقی  8
شکل (1-4) محاسبه ضریب عکس العمل بستر برای پی مورد نظر با استفاده از نسبت پهنای پی به پهنای صفحه آزمایش    9
شکل (2-1) انجام آزمایش بارگذاری صفحه روی مدل ساخته شده در محیط آزمایشگاهی  14
شکل (2-2) نمونه های ساخته شده جهت انجام ازمایش    21
شکل (2-3) نحوه عمل آوری نمونه های آزمایشگاهی  22
شکل (2-4)  نمونه های گسیخته شده پس از انجام آزمایش    23
شکل (2-5)رفتار تنش- کرنش نمونه ها پس از 7 روز عمل آوری  24
شکل (2-6) رفتار تنش- کرنش نمونه ها پس از 14 روز عمل آوری  24
شکل (2-7) رفتار تنش- کرنش نمونه ها پس از 28 روز عمل آوری  25
شکل (2-8) ژئوگرید تک سویه  27
شکل (2-9) ژئوگرید دوسویه  27
شکل (2-10) انواع نسل های ژئوگرید  28
شکل (2-11) مشخصات خاک دانه ای  32
شکل (2-12)مشخصات خاک چسبنده اصطکاکی  32
شکل (2-13) شالوده واقع بر ماسه مسلح به ژئوگریدهای قائم  33
شکل (2-14)شالوده واقع بر ماسه مسلح به ژئوگریدهای افقی  33
شکل (2-15) مشخصات ژئوگرید مورد استفاده در تحقیق عبدی و رفیعی نیا (1391) 35
شکل (2-16) مش بندی مدل  36
شکل (2-17) ژئوگرید مورد استفاده 37
فهرست جدول‌ها
عنوان........................................................... صفحه
جدول (3-1) مشخصات خاک مورد مطالعه  42
جدول (3-2) مشخصات آهک استفاده شده در این تحقیق  43
جدول (3-3) مشخصات سیمان استفاده شده در این تحقیق  43
جدول (4-1) مقادیر مورد نیاز جهت محاسبه پارامتر های الاستیک خاک   65
جدول (4-2) داده های آزمایش بارگذاری صفحه روی نمونه S1  67
جدول (4-3) داده های بدست آمده از آزمایش نمونه S1  68
جدول (4-4) داده های اولیه آزمایش بارگذاری صفحه روی نمونهS2  69
جدول (4-5) داده های بدست آمده از آزمایش نمونه S2  70
جدول (4-6) داده های نهایی آزمایشات بارگذاری صفحه  71


بررسی تغییرات مدول الاستیسته، ضریب عکس‌العمل بستر و میزان ظرفیت باربری در ‏خاک‌


تغییرات


مدول الاستیسته


ضریب عکس‌العمل بستر


ظرفیت باربری


‏خاک‌


تثبیت


رس


آزمایش بارگذاری صفحه


آهک


سیمان


ژئوگریدپروژه


مقاله


تحقیق


پژوهش


پایان نامه


دانلود پروژه


دانلود مقاله


دانلود تحقیق


دانلود پژوهش


دانلود پایان نامه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی تغییرات مدول الاستیسته، ضریب عکس‌العمل بستر و میزان ...

بررسی تغییرات مدول الاستیسته، ضریب عکس‌العمل بستر و ... بستر و میزان ظرفیت باربری در ...

دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد - همه …

... و میزان ظرفیت باربری در ... خاک و پی ‏ بررسی تغییرات مدول الاستیسته، ضریب عکس‌العمل بستر و ...

آینا گروه | پایان نامه : بررسی تغییرات مدول الاستیسته و ...

... بررسی تغییرات مدول الاستیسته و ضریب عکس‌العمل بستر و ... و میزان ظرفیت باربری در ...

پایان نامه بررسی تغییرات مدول الاستیسته و ضریب عکس‌العمل ...

... بررسی تغییرات مدول الاستیسته، ضریب عکس‌العمل بستر و میزان ظرفیت باربری در ‏خاک ...

پایان نامه بررسی تغییرات مدول الاستیسته، ضریب عکس‌العمل ...

پایان نامه بررسي تغييرات مدول الاستيسته، ضريب عکس‌العمل بستر و ميزان ظرفيت باربري درخاک ...

دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد - همه …

... بررسی تغییرات مدول الاستیسته، ضریب عکس‌العمل بستر و میزان ظرفیت باربری در ... ضریب عکس ...

پایان نامه بررسی تغییرات مدول الاستیسته و ضریب عکس‌العمل ...

... بررسی تغییرات مدول ... الاستیسته و ضریب عکس‌العمل بستر و میزان ظرفیت باربری درخاک ...

بررسی تغییرات مدول الاستیسته - دانلود پروژه معماری و

بررسی تغییرات مدول الاستیسته، ضریب عکس‌العمل بستر و میزان ظرفیت باربری در ‏خاک

پایان نامه بررسی تغییرات مدول الاستیسته و ضریب عکس‌العمل ...

باربری تهران و ... کننده بر رضایت و وفاداری به برند در ... بررسی تاثیر ظرفیت داخلی ...

پایان نامه بررسی تغییرات مدول الاستیسته، ضریب عکس‌العمل ...

... تغییرات مدول الاستیسته، ... ضریب عکس‌العمل بستر و میزان ظرفیت باربری درخاک ...

پایان نامه بررسی تغییرات مدول الاستیسته، ضریب عکس‌العمل ...

پایان نامه بررسي تغييرات مدول الاستيسته، ضريب عکس‌العمل بستر و ميزان ظرفيت باربري درخاک ...

دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد - همه …

... بررسی تغییرات مدول الاستیسته، ضریب عکس‌العمل بستر و میزان ظرفیت باربری در ... ضریب عکس ...

پایان نامه بررسی تغییرات مدول الاستیسته و ضریب عکس‌العمل ...

... بررسی تغییرات مدول ... الاستیسته و ضریب عکس‌العمل بستر و میزان ظرفیت باربری درخاک ...

بررسی تغییرات مدول الاستیسته - دانلود پروژه معماری و

بررسی تغییرات مدول الاستیسته، ضریب عکس‌العمل بستر و میزان ظرفیت باربری در ‏خاک

پایان نامه بررسی تغییرات مدول الاستیسته و ضریب عکس‌العمل ...

باربری تهران و ... کننده بر رضایت و وفاداری به برند در ... بررسی تاثیر ظرفیت داخلی ...

پایان نامه بررسی تغییرات مدول الاستیسته، ضریب عکس‌العمل ...

... بررسی تغییرات مدول الاستیسته، ضریب عکس‌العمل بستر و میزان ظرفیت باربری در ‏خاک ...

پایان نامه بررسی تغییرات مدول الاستیسته، ضریب عکس‌العمل ...

... تغییرات مدول الاستیسته، ... ضریب عکس‌العمل بستر و میزان ظرفیت باربری درخاک ...

پایان نامه بررسی تغییرات مدول الاستیسته و ضریب عکس‌العمل ...

... تغییرات بهره وری نیروی کار در بخش ساخت و ساز با استفاده از شاخص pmv; پایان نامه نقد و بررسی و ...

پایان نامه بررسی تغییرات مدول الاستیسته، ضریب عکس‌العمل ...

باربری تهران و ... پایان نامه بررسی نقش پرورش کرم ابریشم در ... پایان نامه بررسی تاثیر ظرفیت ...

بررسی تغییرات مدول الاستیسته و ضریب عکس‌العمل بستر و میزان ...

x بررسی تغییرات مدول الاستیسته و ضریب عکس‌العمل بستر و میزان ظرفیت باربری درخاک‌ بهسازی ...

بررسی تغییرات مدول الاستیسته و ضریب عکس‌العمل بستر و میزان ...

x بررسی تغییرات مدول الاستیسته و ضریب عکس‌العمل بستر و میزان ظرفیت باربری درخاک‌ بهسازی ...

پایان نامه بررسی تغییرات مدول الاستیسته، ضریب عکس‌العمل ...

... تغییرات بهره وری نیروی کار در بخش ساخت و ساز با استفاده از شاخص pmv; پایان نامه نقد و بررسی و ...

آینا گروه | پایان نامه بررسی تغییرات مدول الاستیسته ضریب ...

پایان نامه بررسی تغییرات مدول الاستیسته و ضریب عکس‌العمل بستر و میزان ظرفیت باربری در ...

دانلود رساله کامل فرودگاه فایل پی دی افسایت انتخابی در ...

... بررسی تغییرات مدول الاستیسته، ضریب عکس‌العمل بستر و میزان ظرفیت باربری در ‏خاک ...

تغييرات مدول الاستيسته | مهندسی دانلود

آزمایشگاه مکانیک خاک; آزمایشگاه ... مهندسی سازه و ...

دستور return - stcomputer.rozblog.com

بررسی تغییرات مدول الاستیسته و ضریب عکس‌العمل بستر و میزان ظرفیت باربری درخاک‌ بهسازی ...

تماس با من - دانلود پایان نامه های رشته حسابداری …

... بررسی تغییرات مدول الاستیسته و ضریب عکس‌العمل بستر و میزان ظرفیت باربری درخاک ...

پایان نامه : بررسی آزمایشگاهی رفتار خزشی خاک‌ها …

در رشته­ی عمران، گرایش مکانیک خاک و پی عنوان: بررسی ... در تغییر حجم خاک ... عکس­العمل ...

دانلود پروژه خانه هوشمند و طراحی سیستم های آن BMS

بررسی تغییرات مدول الاستیسته و ضریب عکس‌العمل بستر و میزان ظرفیت باربری درخاک‌ بهسازی ...

پرپوزال تحلیل و بررسی جرایم علیه اجرای عدالت قضائی و ...

پرپوزال تحلیل و بررسی ... سایت سایت رزبلاگ بزرگترین سرویس ارائه خدمات سایت نویسی حرفه ای در ...

پاورپوینت تاسیسات لوله کشی ساختمان

پاورپوینت روانشناسی محیط در معماری

بررسی تاثیر تكنولوژی های مجازی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان

پاورپوینت کاشی کاری

پاورپوینت هنر و معماری دوره صفویه

بررسی رابطه هوش هیجانی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

تحلیل و بررسی کتاب اجتماعی سوم ابتدایی بر طبق روش ویلیام رومی

تست خرید

جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و روانشناسی

پاورپوینت سازه های چوبی

دانلود پاورپوینت آسفالت

پاورپوینت معماری پرش کیهانی

بررسی تاثیر شبكه های اجتماعی و دنیای مجازی بر میزان طلاق و رضایت زناشویی زوجین 25 تا 40 سال

خلاصه ی کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی ذه

بررسی میزان تاثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان بجنورد

پاورپوینت کاشی و کاشی کاری در معماری

بررسی آموزش جرات ورزی بر پرخاشگری دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی

پاورپوینت اتصالات در سازه فولادی

پاورپوینت روشهای ارزشیابی آموزشی

طراحی و محاسبات سیستم های تاسیساتی سرمایش و گرمایش ساختمان