دانلود رایگان


بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان - دانلود رایگان



دانلود رایگان همسویی استراتژی فناوری اطلاعات با استراتژی کسب و کار به عنوان مهم‌ترین بحث پیش روی مدیران فناوری اطلاعات و کسب و کار مطرح می‌باشدهدف کلی این پژوهش، بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات در بانک ملی استان سمنان می‌باشد

دانلود رایگان بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان



چکیده :

همسویی استراتژی فناوری اطلاعات با استراتژی کسب و کار به عنوان مهم‌ترین بحث پیش روی مدیران فناوری اطلاعات و کسب و کار مطرح می‌باشد.هدف کلی این پژوهش، بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات در بانک ملی استان سمنان می‌باشد.روش تحقیق این پژوهش توصیفی – کاربردی است و برای گردآوری اطلاعات از دو روش مطالعات کتابخانه‌ای و  مطالعات میدانی استفاده شده است. در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد تعیین همسویی پاپ استفاده و اعتبار پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کرونباخ تائید شد. جامعه آماری پژوهش شامل 400نفر پرسنل بانک ملی استان که با روش نمونه‌گیری طبقاتی با تخصیص متناسب ،تعداد نمونه‌ها از طریق‌ فرمول كوكران196نفر تعیین و بصورت تصادفی به آنها مراجعه ‌گردیده است نتایج نشان می‌دهد که با احتمال 95 درصد اطمینان، زیرساختهای سازمان، زیر ساخت‌های فناوری اطلاعات و استراتژیهای سازمان در بانک ملی استان سمنان به درستی تعریف شده است. لیکن نتایج نشان می‌دهد که استراتژی فناوری اطلاعات در بانک به درستی تعریف نشده است .استراتژی‌های سازمان با زیر ساخت‌های سازمان  تناسب دارند و میزان این تناسب متوسط رو به پایین می‌باشد.همچنین زیرساخت های فناوری اطلاعات با استراتژی های فناوری اطلاعات تناسب دارد ولی این تناسب در سطح بسیار پایینی می‌باشد و بالاخره  استراتژی های سازمان با استراتژی‌های فناوری اطلاعات یکپارچه هستند.


واژه های کلیدی : استراتژی و زیر ساخت سازمان، استراتژی و زیر ساخت فناوری اطلاعات، همسویی استراتژیک



فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1) مقدمه              2

1-2)عنوان تحقیق   3

1-3 ) بیان مسأله      3

1-4) ضرورت و اهمیت تحقیق              5

1-5) اهداف تحقیق  7

1-6) سوالات تحقیق                8

1-7) فرضیه های تحقیق         8

1-8) قلمرو تحقیق   9

1-9) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها               9

1-10)  ساختار فصل های پروژه            13

فصل دوم : ادبیات تحقیق

2-1) مقدمه              15

2-2) رشد و تکامل سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در سازمان ها       15

    2 - 2- 1 ) سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات         17

    2 - 2- 2) دوره سیستم های اطلاعات استراتژیک               18

    2 - 2- 3 ) استفاده استراتژیک از فناوری اطلاعات            19

2-2-3-1) عوامل موفقیت در سیستم های اطلاعات استراتژیک            19

2-2-3-2) نتایج مدیریتی         21

    2 - 2- 4 ) استراتژی فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی به چه معناست؟              26

    2 - 2- 5) چرا به استراتژی فناوری اطلاعات وسیستم های اطلاعاتی نیاز است؟             28

2-3) همسویی          29

    2 - 3- 1) تعریف همسویی  29

    2 - 3- 2) فواید همسویی      30

    2 - 3- 3) نظریات مخالف همسویی     33

    2 - 3- 4) مشکلات دستیابی به همسویی             34

    2 - 3- 5) چگونه می توان به همسویی دست یافت؟            35

    2 - 3- 6) بعد از دستیابی به همسویی 38

2-4)  مدل های همسویی         40

    2 - 4- 1) مدلی مفهومی برای همسویی استراتژیک           41

    2 - 4- 2) استراتژی همسویی فناوری اطلاعات  42

    2 - 4- 3) مدل همسوییC4  43

    2 - 4- 4) مدل کلارک         45 

    2 - 4- 5) مدل همسویی بیتام              47

2-4-5-1) مراحل رفع عدم همسویی       48

2-4-5-2) روش همسویی بیتام                49

    2 - 4- 6) مدل سنجش بلوغ همسویی استراتژیک               49

    2 - 4- 7) مدل همسویی استراتژیک    51

2-4-7-1) استراتژی کسب و کار            52

2-4-7-2) ساختار سازمانی     52

2-4-7-3) استراتژی فناوری اطلاعات   53

2-4-7-4) زیر ساخت های فناوری اطلاعات         54

2-4-7-5) ارتباطات                55

2-4-7-6) دیدگاه های مدل همسویی استراتژیک    55

    2-4-7-6- 1)دیدگاه اجرای استراتژی 60

2-4-7-7) مفاهیم مدیریتی       61

    2 - 4- 8) مقایسه مدل های همسویی   62

2-5)  چارچوب نظری تحقیق 64

2-6) مروری بر مطالعات گذشته            65

    2 - 6- 1) مطالعات داخلی    66

    2 - 6- 2) مطالعات خارجی 67

2-7) جمع بندی       69

فصل سوم : روش تحقیق

3-1) مقدمه              71

3-2) روش انجام تحقیق           71

3-3) جامعه آماری  72

3-4) نمونه آماری   72

    3 - 4- 1) روش نمونه گیری               73

3-5) روش و ابزار جمع آوری اطلاعات                74

 3-6) مقیاس های اندازه گیری                75

3-7) روایی و پایایی ابزار اندازه گیری  76

    3 - 7- 1) پایایی   76

    3 - 7- 2) روایی  77

3-8) روش تجزیه و تحلیل داده ها          81

3-9) جمع بندی       82

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه              84

4-2) آمار توصیفی  85

    4 - 2- 1)پست سازمانی پاسخگویان    85

    4 - 2- 2)وضعیت تحصیلی پاسخگویان              86

    4 - 2- 3)رشته تحصیلی پاسخگویان   87

    4 - 2- 4)وضیعت سابقه کار پاسخگویان             88

    4 - 2- 5)میزان آشنایی با فناوری پاسخگویان     89

4-3) آمار استنباطی 89

    4 - 3- 1) آزمون نرمال بودن متغیر های پژوهش               89

    4 - 3- 2) آزمون فرضیات   90

4-3-2-1) همبستگی بین متغیرهای پژوهش           90

4-3-2-2) بررسی وضعیت متغیرهای پژوهش      96

4-3-2-3) معادلات ساختاری  99

4-4) جمع بندی       118

فصل پنجم : نتیجهگیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه              120

5-2) یافته های پژوهش           120

    5 - 2- 1)ویژگی های جمعیت شناختی                120

    5 - 2- 2) نتایج فرضیات تحقیق          121

 5-3) بحث و نتیجه گیری       124

5-4) ارائه پیشنهادات کاربردی               129

5-5) محدودیت های تحقیق     132

5-6) پیشنهادات برای تحقیقات آتی         133

5-7) جمع بندی       134

منابع

    1 )منابع فارسی   136

    2 )منابع لاتین      138

پیوست

    1) پرسشنامه تحقیق             143

    2)خروجی های رایانه ای تحقیق        148



فهرست جدول ها

جدول ‏2 1) دیدگاه های همسویی استراتژیک         57

جدول ‏2 2) مقایسه مدل های همسویی   62

جدول ‏3 1) نحوه محاسبه حجم نمونه از طریق کوکران        73

جدول ‏3 2)  تعداد گویه‌های مربوط به هر متغیر در پرسشنامه             75

جدول ‏3 3) پایایی بخش های متفاوت پرسشنامه پیش آزمون بر اساس روش آلفای كرونباخ 77

جدول ‏3 4) ضریب همبستگی محاسبه شده رتبه‌ای اسپیرمن دو نفر كارشناس خبره            79

جدول ‏4 1) وضعیت پست سازمانی پاسخ دهندگان                85

جدول ‏4 2) وضعیت تحصیلی پاسخ دهندگان         86

جدول ‏4 3) رشته تحصیلی  پاسخ دهندگان            87

جدول ‏4 4) وضعیت سابقه کار  پاسخ دهندگان      88

جدول ‏4 5) وضعیت میزان آشنایی با فن آوری پاسخ دهندگان              89

جدول ‏4 6) نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف    90

جدول ‏4 7) توصیف شاخصهای آماری  زیر ساخت فناوری اطلاعات وزیر ساخت های سازمان        91

جدول ‏4 8) توصیف شاخصهای آماری  زیر ساخت های فناوری اطلاعات و استراتژی فناوری اطلاعات         93

جدول ‏4 9) توصیف شاخصهای آماری  استراتژیهای فناوری اطلاعات و استراتژیهای سازمان          94

جدول ‏4 10) توصیف شاخصهای آماری استراتژی های سازمان و زیر ساخت های سازمان              95

جدول ‏4 11) خلاصه امار های توصیفی 4 متغیر 97

جدول ‏4 12) آزمون فرضیه برابری میانگین یک جامعه      97

جدول ‏4 13) شاخص‌های توصیفی آماری متغیرهای پرسشنامه            102

جدول ‏4 14) ضریب همبستگی بین عوامل           103

 جدول ‏4 15) نام و شرح متغیرهای استفاده شده در مدل       106

جدول ‏4 16) آماره KMO و نتایج آزمون كرویت - بارتلت   107

جدول ‏4 17) نتایج کلیت مدل مورد آزمون            107

جدول ‏4 18) نتایج بررسی روایی مدل و شاخص های برازش             108

جدول ‏4 19) نتایج برازش مدل اصلاح شده          111

جدول ‏4 20) تایید / عدم تائید رابطه بین متغیرها و برآوردهای استاندارد حداکثر درستنمایی برای مدل             112

جدول ‏4 21) وزن رگرسیونی استاندارد شده بین متغیرها برای مدل نظری تحقیق              115

جدول ‏4 22) خلاصه نتایج همبستگی بین متغیرها               117

جدول ‏4 23) خلاصه تعریف درست/ نادرست متغیرها        118

جدول ‏5 1) بررس راهکار های تاثیر ناحیه زیرساخت فناوری اطلاعات بر استراتژی فناوری اطلاعات           130



 فهرست اشکال

شکل ‏2 1) رابطه ی بین کسب وکار ، سیستم های پردازش داده ،ی اطلاعات مدیریت و استراتژیک 22

شکل ‏2 2) رابطه ی بین کسب و کار ، استراتژی سیستم های اطلاعاتی و استراتژی فناوری اطلاعات             25

شکل ‏2 3)  اثر بخشی فاکتورهای همسویی بر کارایی فناوری اطلاعات              32

شکل ‏2 4) مدل مفهومی همسویی استراتژیک       41

شکل ‏2 5) مفهوم استراتژی همسویی فناوری اطلاعات        42

شکل ‏2 6) مدل همسویی C4  45

شکل ‏2 7) پنج نیروی موثر بر اهداف استراتژیک سازمان  46

شکل ‏2 8) مدل همسویی فناوری اطلاعات و کسب و کار     47

شکل ‏2 9) پنج سطح مدل بلوغ همسویی استراتژیک            50

شکل ‏2 10) مدل همسویی استراتژیک  51

شکل ‏2 11) دیدگاه اجرای استراتژی     61

شکل ‏2 12) مدل مفهومی تحقیق          64

شکل ‏4 1) : نمایش مراحل اساسی تحلیل              100

شکل ‏5 1) دیدگاه نهایی همسویی برای بانک ملی زیر ساخت و استراتژی فناوری اطلاعات              126



فهرست نمودارها

نمودار ‏4 1) وضعیت پست سازمانی پاسخ دهندگان               85

 نمودار ‏4 2) وضعیت تحصیلی پاسخ دهندگان      86

 نمودار ‏4 3) رشته تحصیلی  پاسخ دهندگان          87

 نمودار ‏4 4) وضعیت سابقه کار  پاسخ دهندگان    88

 نمودار ‏4 5) وضعیت میزان آشنایی با فن آوری پاسخ دهندگان            89

 نمودار  ‏4 6) توصیف شاخصهای آماری  زیر ساخت فناوری اطلاعات              91

 نمودار ‏4 7) توصیف شاخصهای آماری  زیر ساخت های سازمان      92

 نمودار ‏4 8) :مدل نظری تحقیق به روش معادلات ساختاری               105

 نمودار ‏4 9) تخمین ضرایب استاندارد معادلات ساختاری    105

 نمودار ‏4 10) مدل نهایی اصلاح شده   110

 نمودار ‏4 11) وزن شاخص ها در مدل نهایی       114

 نمودار ‏4 12) وزن شاخص ها  استاندارد در مدل نهایی       116



عنوان : بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان

فرمت : doc

تعداد صفحات :177


بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان


دانلود پایان نامه


دانلود پروژه


دانلود پروژه مدیریت


تحقیق


پروژه


پژوهش


مقاله


استراتژی و زیر ساخت سازمان


استراتژی و زیر ساخت فناوری اطلاعات


همسویی استراتژیک


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پایان نامه بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و ...

بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار ... فناوری اطلاعات و سازمان ...

بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و ...

... بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار ... همسویی فناوری اطلاعات و ...

بررسی همسویی استراتژی‌‌های سازمان (کسب و کار) و استراتژی ...

... های سازمان (کسب و کار) ... همسویی استراتژی سازمان و ... کار و فناوری اطلاعات (بررسی ...

دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد - همه …

... بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان ... و فناوری اطلاعات ...

بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و ...

بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب ... های کسب و کار سازمان ...

دانلود بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی ...

بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان ... همسویی فناوری ...

IT Management | همسویی فناوری اطلاعات با كسب و كار

... با استراتژیهای کسب و کار و ... همسویی فناوری اطلاعات و ... های کسب و کار سازمان و ...

بررسی هم راستایی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب

سنجش میزان همسویی استراتژیک کسب و ... های کسب و کار با استراتژی ... فناوری اطلاعات، سازمان ...

دانلود پایان نامه بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و ...

... بررسی همسویی استراتژیک ... همسویی فناوری اطلاعات و ... های کسب و کار سازمان ...

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

... و استراتژی فناوری اطلاعات ... همسویی استراتژیک کسب و ... های کسب و کار سازمان ...

بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و ...

بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب ... های کسب و کار سازمان ...

IT Management | همسویی فناوری اطلاعات با كسب و كار

... با استراتژیهای کسب و کار و ... همسویی فناوری اطلاعات و ... های کسب و کار سازمان و ...

بررسی هم راستایی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب

سنجش میزان همسویی استراتژیک کسب و ... های کسب و کار با استراتژی ... فناوری اطلاعات، سازمان ...

دانلود پایان نامه بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و ...

... بررسی همسویی استراتژیک ... همسویی فناوری اطلاعات و ... های کسب و کار سازمان ...

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

... و استراتژی فناوری اطلاعات ... همسویی استراتژیک کسب و ... های کسب و کار سازمان ...

بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و ...

بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان ... همسویی فناوری ...

همسویی استراتژیک چیست؟ - فهرست

... کسب و کار سازمان از استراتژی ... های همسویی استراتژیک ... های فناوری اطلاعات و کسب و ...

همسویی فناوری اطلاعات با كسب و كار - مدیریت دانش

... با استراتژیهای کسب و کار و ... همسویی فناوری اطلاعات و ... های کسب و کار سازمان و ...

پایان نامه بررسی همسویی مشخصه های محیطی کسب و کار

... های محیطی کسب و کار ... فناوری اطلاعات بر ... بررسی همسویی استراتژیک، از ...

بررسی استراتژی‌ همسوسازی کسب و کار با فناوری اطلاعات

بررسی استراتژی‌ همسوسازی کسب و کار با فناوری اطلاعات. ... استراتژی های ... کسب و کار سازمان ...

پایان نامه بررسی همسویی مشخصه های محیطی کسب و کار

... های محیطی کسب و کار ... فناوری اطلاعات بر ... بررسی همسویی استراتژیک، از ...

بررسی استراتژی‌ همسوسازی کسب و کار با فناوری اطلاعات

بررسی استراتژی‌ همسوسازی کسب و کار با فناوری اطلاعات. ... استراتژی های ... کسب و کار سازمان ...

همسویی راهبردهای کسب و کار با فناوری اطلاعات

... از استراتژی های کسب و کار ... همسویی فناوری اطلاعات و ... استراتژیک سازمان ...

ارزیابی همسویی استراتژی فناوری اطلاعات و استراتژی

... اطلاعات و استراتژی کسب ... استراتژیک آن سازمان ... کسب و کار و دیدگاه های همسویی ...

بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و ...

بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب ... های کسب و کار سازمان ...

ارزیابی همسویی استراتژی فناوری اطلاعات و استراتژژی کسب و ...

... کسب و کار، واحد فناوری اطلاعات در بین این واحدها و همچنین از بعد همسویی استراتژی­های ...

همسویی راهبردهای کسب و کار با فناوری اطلاعات - …

... با همسویی استراتژیک و ... کسب و کار سازمان از استراتژی ... های فناوری اطلاعات و کسب و ...

همسویی فناوری اطلاعات با استراتژیهای سازمان - …

... با استراتژیهای سازمان. ... جدی در کسبوکار مورد بررسی ... های فناوری اطلاعات و ...

مقاله همسوسازی کسب و کار و فناوری اطلاعات با شش استراتژی

مقاله همسوسازی کسب و کار و فناوری اطلاعات ... استراتژیک را برای کسب و ... استراتژی های سازمان ...

استراتژیک - پروژه ها - takbook.com

... اطلاعات و استراتژی های ... بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار ...

پاورپوینت تاسیسات لوله کشی ساختمان

پاورپوینت روانشناسی محیط در معماری

بررسی تاثیر تكنولوژی های مجازی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان

پاورپوینت کاشی کاری

پاورپوینت هنر و معماری دوره صفویه

بررسی رابطه هوش هیجانی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

تحلیل و بررسی کتاب اجتماعی سوم ابتدایی بر طبق روش ویلیام رومی

تست خرید

جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و روانشناسی

پاورپوینت سازه های چوبی

دانلود پاورپوینت آسفالت

پاورپوینت معماری پرش کیهانی

بررسی تاثیر شبكه های اجتماعی و دنیای مجازی بر میزان طلاق و رضایت زناشویی زوجین 25 تا 40 سال

خلاصه ی کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی ذه

بررسی میزان تاثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان بجنورد

پاورپوینت کاشی و کاشی کاری در معماری

بررسی آموزش جرات ورزی بر پرخاشگری دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی

پاورپوینت اتصالات در سازه فولادی

پاورپوینت روشهای ارزشیابی آموزشی

طراحی و محاسبات سیستم های تاسیساتی سرمایش و گرمایش ساختمان