دانلود رایگان


بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملكرد مالی شركت های بورس اوراق بهادار تهران - دانلود رایگاندانلود رایگان هدف این پژوهش تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است برای سنجش فرهنگ سازمانی از پرسشنامه کامرون و کویین 2006 و برای سنجش عملکرد مالی از شاخص بازده دارایی با استفاده از داده های موجود در صورت های مالی شرکت ها در دوره 1388 الی 1392 استفاده شده است

دانلود رایگان بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملكرد مالی شركت های بورس اوراق بهادار تهرانچکیده

هدف این پژوهش تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای سنجش فرهنگ سازمانی از پرسشنامه کامرون و کویین 2006 و برای سنجش عملکرد مالی از شاخص بازده دارایی با استفاده از داده های موجود در صورت های مالی شرکت ها در دوره 1388 الی 1392 استفاده شده است. روش این پژوهش کاربردی و توصیفی پیمایشی است و نمونه آماری 64 شرکت از شرکت هایی که از لحاظ سرمایه بیشترین سرمایه اولیه را در طبقه بندی گروه صنعت خود    داشته اند انتخاب شده اند. رابطه اجزای فرهنگ سازمانی با عملکرد مالی شرکت ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مدل رگرسیونی مناسب برازش گردید. نتایج نشان داد که به جز ارتباط مثبت و معنادار بین فرهنگ ویژه سالاری با عملکرد مالی، بین فرهنگ سلسله مراتبی، طایفه ای و بازار رابطه معناداری تایید نگردید.

واژگان کلیدی: عملکرد مالی، فرهنگ ویژه سالاری، فرهنگ سلسله مراتبی، فرهنگ طایفه ای، فرهنگ بازار.فهرست مطالب

فصل اول: كلیات تحقیق

1-1- مقدمه          3

1-2- تشریح و بیان مساله     3

1-3- ضرورت انجام تحقیق   4

1-4– اهداف اساسی تحقیق   5

1-5– فرضیه های تحقیق     5

1-6- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق       5

1-7- تعریف عملیاتی واژه ها 5

1-8– خلاصه فصل            8

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه          10

2-2- مفهوم فرهنگ            11

2-3- تعاریف فرهنگ          11

2-4 - تعاریف فرهنگ سازمانی          11

2-5- عوامل مؤثر در شکل گیری فرهنگ سازمانی          15

2-6- کارکردهای فرهنگ سازمانی      17

2-7 - سطوح فرهنگ سازمانی           17

2-8 - راهبردهای تغییر فرهنگ سازمانی          20

2-8-1- سنجش فرهنگ سازمانی        21

2-9- مدل های فرهنگ سازمانی         22

2-9-1- مدل پارسونز  (AGIL)          22

2-9-2- مدل ویلیام اوچی (تئوریZ)     23

2-9-3- مدل مک کندی (7s) 23

2-9-4- مدل شاین  24

2-9-5- مدل کندی ......................................................................................................24

2-9-6- مدل کوئین و مک گارس .......................................................................................25

2-9-7- مدل جفری سانی فیلد 26

2-9-8- مدل کریتنر و کینیکی           27

2-9-9- مدل کرت لوین       27

2-9-10- الگوی لیت و استرینگر        28

2-9-11- دیدگاه بارون و الترز           29

2-10- معیارهای ارزیابی طبقه بندی های فرهنگ سازمانی 29

2-10-1- سادگی و قابل فهم بودن        30

2-10-2- قابلیت به کارگیری روش های مختلف تحقیق (کمی/کیفی)   30

2-10-3- توانایی درك تغییرات فرهنگی           30

2-10-4- برخورداری از چارچوب مفهومى        31

2-10-5- قابلیت کاربرد در انواع سازمان ها       31

2-10-6- شناسایى ویژگی ممتاز         31

2-10-7- مدل دنیسون         32

2-11- طبقه بندی فرهنگ سازمانی از دیدگاه صاحبنظران  34

2-11-1- طبقه بندی درویس و میلر     34

2-11-2- طبقه بندی دشپند و فرلی      36

2-11-3- طبقه بندی رکس    36

2-11-4- طبقه بندی چارلز هندی       37

2-11-5- طبقه بندی گافی و جونز       37

2-11-6 - طبقه بندی دیل و کندی       39

2-11-7- طبقه بندی فرن هام و گانتری 40

2-11-8- طبقه بندی هافستید 41

2-12- گونه شناسی های فرهنگ سازمانی         43

2-12-1- گونه شناسی فرهنگ سازمانی کامرون و کوئین   44


2-12-2- چهار نوع اصلی فرهنگ سازمانی       45

2-13- ارزیابی گونه شناسی فرهنگ سازمانی کامرون و کوئین        46

2-13-1- گونه شناسی فرهنگ سازمانی از نظر دنیسون (1990)     48

2-13-2- معرفی چهار نوع فرهنگ سازمانی از نظر دنیسون (1990)           48

2-14- عملکرد مالی           50

2-15- مدل ارزیابی عملکرد 52

2-15-1- مدل حسابداری ارزیابی عملکرد         52

2-16- مروری بر تحقیقات انجام شده   54

2-16-1- پژوهش های داخلی 54

2-16-2- پژوهش های خارجی           55

2-17- خلاصه فصل          56

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه          58

3-2- روش پژوهش 58

3-3- جامعه آماری 58

3-4- نمونه آماری  59

3 -5- متغیرهای پژوهش      59

3-5-1-  متغیر مستقل         59

3-5-2-  متغیر وابسته         59

3-6- گردآوری داده های پژوهش        59

3-7- طیف لیكرت  60

3-8- پایایی و روایی پرسشنامه           61

3-8-1- روایی پرسشنامه      61

3-8-2- پایایی پرسشنامه      61

3-9- ضریب آلفای كرونباخ   62

3-10- روش تجزیه تحلیل داده ها        63

3-10-1- تحلیل همبستگی    63

3-10-2- رگرسیون            64

3-11- خلاصه فصل          65

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل

4-1- مقدمه          67

4-2- توصیف آزمودنی ها    67

4-3- تحلیل داده ها 71

4-4- خلاصه فصل 78

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه          80

5-2- خلاصه پژوهش          80

5-3- بحث و نتیجه گیری     83

5-4- پیشنهادات     83

5-4-1- پیشنهادات کاربردی  83

5-4-2- پیشنهادات جهت پژوهشهای آتی           84

منابع و مآخذ         85

ضمیمه الف: پرسشنامه        91

ضمیمه ب: لیست شرکت های نمونه     94

ABSTRACT        95فهرست جداول

جدول 2-1: گام های ثبات و بیرونی و بقا           16

جدول2-2: جوانبی در مورد یگانگی درونی        16

جدول 2-3: خلاصه ای از مدل ها و طبقه بندی ها در مورد بررسی در فرهنگ سازمانی ........................33

جدول 2-4: مروری بر پژوهش های داخلی        54

جدول 2-5: مروری بر پژوهش های خارجی       55

جدول 3- 1 : تركیب سؤالات پرسشنامه پژوهش   60

جدول 3-2 : پایایی پرسشنامه پژوهش   63

جدول 4-1: توصیف آزمودنی ها بر حسب سن    68

جدول 4-2: آمار توصیفی آزمودنی ها بر حسب سن          68

جدول 4-3: توصیف آزمودنی ها بر حسب تحصیلات        69

جدول 4-4: آمار توصیفی آزمودنی ها بر حسب تحصیلات  69

جدول 4-5: توصیف آزمودنی ها بر حسب سابقه کار         70

جدول 4-6: آمار توصیفی آزمودنی ها بر حسب تجربه حرفهای         70

جدول 4-7: نتایج آزمون کلموگروف - اسمیرنوف 71

جدول 4-8: نتیجه آزمون همبستگی متغیر مستقل فرهنگ طایفه ای با متغیر وابسته عملکرد مالی ...............72

جدول 4-9: نتیجه آزمون همبستگی متغیرمستقل فرهنگ سلسله مراتبی با متغیر وابسته عملکرد مالی           72

جدول 4-10: نتیجه آزمون همبستگی متغیرمستقل فرهنگ ویژه سالاری بامتغیروابسته عملکرد مالی 73

جدول 4-11: نتیجه مدل برای فرهنگ ویژه سالاری با عملکرد مالی  73

جدول 4-12:نتیجه برازش رگرسیون فرضیه سوم 74

جدول 4-13: ضرایب مدل فرضیه سوم 74

جدول 4-14:نتیجه آزمون همبستگی متغیرمستقل فرهنگ بازاری بامتغیروابسته عملکرد مالی        75

جدول 4-15: ماتریس همبستگی  بین متغیرهای تحقیق       75

جدول 4-16: نتیجه مدل برای عملکرد مالی       76

جدول 4-17: نتیجه برازش رگرسیون با توجه به کلیه متغیرها          76

جدول 4-18: ضرایب مدل کل           77فهرست نمودارها

نمودار 4-1: فراوانی آزمودنی ها برحسب سن     68

نمودار 4-2: فراوانی آزمودنی ها برحسب تحصیلات         69

نمودار 4-4: فراوانی آزمودنی ها برحسب سابقه کار          70فهرست اشكال

شکل2-1: انواع فرهنگ سازمانی از نظردرویس و میلر     35

شکل2-2:چارچوب ارزشهای رقابتی(کامرون و کوئین، 35:2006)   45عنوان : بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملكرد مالی شركت های بورس اوراق بهادار تهران

فرمت : doc

تعداد صفحات : 119


بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملكرد مالی شركت های بورس اوراق بهادار تهران


دانلود پروژه


دانلود تحقیق


دانلود پژوهش


دانلودمقاله


پروژه


تحقیق


پژوهش


دانلود پروژه مدیریت


پروژه مدیریت


عملکرد مالی


فرهنگ ویژه سالاری


فرهنگ سلسله مراتبی


فرهنگ طایفه ای


فرهنگ بازار


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پایان نامه بررسي تأثير فرهنگ سازماني بر عملكرد

... در بورس اوراق بهادار تهران ... تأثیر فرهنگ سازمانی بر ... بر عملكرد مالي شركت ...

بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملكرد مالی شركت های بورس ...

... نامه بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملكرد مالی شركت های بورس اوراق بهادار تهران ... های ...

بررسي تأثير فرهنگ سازماني بر عملكرد مالي شركت هاي بورس ...

... در بورس اوراق بهادار تهران ... بر عملكرد مالي شركت ... تأثیر فرهنگ سازمانی بر ...

دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد - همه …

... مالی: بررسی تأثیر فرهنگ ... تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار.

پایان نامه: بررسي تأثير فرهنگ سازماني بر عملكرد مالي شركت ...

... بر عملكرد مالي شركت هاي ... های فرهنگ سازمانی ... در بورس اوراق بهادار تهران) ...

مشاوره پايان نامه - عنوان های پیشنهادی برای انتخاب …

بررسی تاثیر تورم بر ... در بورس اوراق بهادار تهران: ... با عملكرد مالی در شركتهای ...

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه، مالكیت سهام و عملكرد شركت

بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر ... سهام و عملكرد شركت ها. بررسی ... بورس اوراق بهادار تهران; ...

ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های ...

... در بورس اوراق بهادار تهران ... تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و …

... فكری بر عملكرد مالی شركتهای ... سود آور بورس اوراق بهادار تهران ... بررسی تأثیر ...

دانشکده مدیریت

بررسی تاثیر مهارت های ... بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر ... پایانی در بورس اوراق بهادار تهران:

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و …

... فكری بر عملكرد مالی شركتهای ... سود آور بورس اوراق بهادار تهران ... بررسی تأثیر ...

دانشکده مدیریت

بررسی تاثیر مهارت های ... بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر ... پایانی در بورس اوراق بهادار تهران:

بایگانی‌ها پروژه | صفحه 2 از 11 | دانلود پایان …

... تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ... های ...

پایان نامه، مدیریت، آینار، aynar، بازرگانی، دولتی، …

... در بورس اوراق بهادار: ... تاثیر فرهنگ سازمانی بر ... عملكرد كاركنان شركت ...

بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی

... در بورس اوراق بهادار تهران ... بر عملكرد شركت ... بررسی تأثیر آموزش بر بهره ...

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شركت های

... شده در بورس اوراق بهادار تهران, ... تهران... بررسی تاثیر ... در بورس... اهرم مالی بر ...

بررسی رابطه بین عملکرد وتقسیم سود نقدی در …

... در بورس اوراق بهادار تهران ... تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق ...

پایان نامه های دانشجوئی - iausdj.ac.ir

بررسی تأثیر شیوه های تأمین ... شده در بورس اوراق بهادار تهران ... فرهنگ سازمانی و ...

ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های ...

ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر ... بر مدیریت سود در شرکت های ... اوراق بهادار تهران ...

دانلود پایان نامه هوش سازمانی و چابکی سازمانی

بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملكرد مالی شركت های بورس اوراق بهادار تهران ... بررسی تاثیر ...

فروش آنلاین پروژه و پایان نامه - دانلود پایان نامه …

بررسی فرهنگ سازمانی ... مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار بررسی ...

گروه تحصیلات تکمیلی دانشگاه فیروزکوه

... در بورس اوراق بهادار تهران ... تاثیر فرهنگ سازمانی (بر ... بررسی تاثیر مولفه های ...

دانشگاه شهید چمران اهواز - rms.scu.ac.ir

... عملكرد مالی شركت بر ... شده در بورس اوراق بهادار تهران, ... بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر ...

ui.ac.ir

بررسی تاثیر ویژگی های ... بورس اوراق بهادار تهران با ... تاثیر فرهنگ سازمانی بر ...

دنیای مقاله - پایان نامه - پرسشنامه وپروپوزال

پروپوزال بررسی تاثیر اهرم مالی بر ... شرکتهای بورس اوراق بهادار : ... بر عملكرد سازمانی ...

پایان نامه های دانلودی رشته مدیریت – قسمت هفتم | …

... بر عملكرد مالي شركت ... مالی: بررسی تاثیر ... در بورس اوراق بهادار تهران ...

دانشگاه شهید چمران اهواز - rms.scu.ac.ir

بررسی تاثیر دوره¬های ... عملكرد مالی شركت بر اساس ... در بورس اوراق بهادار تهران ...

دانلود پروژه ی دانشجویی - مطالب ابر تحقیق در مورد بورس

هدف بورس اوراق بهادار ... بررسی نسبت های مالی ... بررسی تاثیر فشار روانی بر عملكرد تحصیلی(1) ...

www.iust.ac.ir

... شده در بورس اوراق بهادار تهران ... سازمانی بر ... بررسی تاثیر فرهنگ و گرایش ...

پژوهش سرا - payannameh-modir.blogfa.com

... در بورس اوراق بهادار تهران ... بررسی بین فرهنگ سازمانی و ... مالی بر ارزش شرکت های ...

پاورپوینت تاسیسات لوله کشی ساختمان

پاورپوینت روانشناسی محیط در معماری

بررسی تاثیر تكنولوژی های مجازی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان

پاورپوینت کاشی کاری

پاورپوینت هنر و معماری دوره صفویه

بررسی رابطه هوش هیجانی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

تحلیل و بررسی کتاب اجتماعی سوم ابتدایی بر طبق روش ویلیام رومی

تست خرید

جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و روانشناسی

پاورپوینت سازه های چوبی

دانلود پاورپوینت آسفالت

پاورپوینت معماری پرش کیهانی

بررسی تاثیر شبكه های اجتماعی و دنیای مجازی بر میزان طلاق و رضایت زناشویی زوجین 25 تا 40 سال

خلاصه ی کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی ذه

بررسی میزان تاثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان بجنورد

پاورپوینت کاشی و کاشی کاری در معماری

بررسی آموزش جرات ورزی بر پرخاشگری دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی

پاورپوینت اتصالات در سازه فولادی

پاورپوینت روشهای ارزشیابی آموزشی

طراحی و محاسبات سیستم های تاسیساتی سرمایش و گرمایش ساختمان